מה קודם למה, מצוות עונה ״כשחוזר לביתו״ או הענין שלא לבעול בליל ר״ה?

חייב לפקוד אשתו כשבא מן הדרך. וי״א אפילו בזמן וסתה - ואף שלהלכה אסור בשעת וסתה, מ״מ חובה זו - ובפרט כשיש ביטול מצות עונה - דוחה משנת חסידים שלא…

Continue Reading