האם לפני חצות לילה של ב’ מרחשון, כלומר לילה אחרי ר”ח, גם לא אומרים תחנון כמו במוצאי שבת? או במוצאי ר”ח כן אומרים תחנון?

 

הרבי העלה שאלה זו בהתוועדות והשאיר את זה בספק. גישה אחת היא לחכות עד אחרי חצות ואז לומר תחנון.

 

מקורות:

ראה שיחת פסח שני תשמ״ג. ובהנחה – תורת מנחם תשמ״ג ב ע׳ 1414 הוא בשינויים קלים. ומסרט ההקלטה (שיחה שני׳ בדקה 17:00 לערך) נראה שמסתפק בשניהם, אלא שמוסיף שבמוצאי פסח שני טעם נוסף לשלול תחנון יותר מאשר במוצאי ר״ח. ובקובץ מגדל דוד מא ע׳ 76 הבין להיפך שבאמת אין מקום לספק במוצאי ר״ח, אלא שבמחשבה ראשונית הי׳ אפשר להסתפק.

והבוחר יבחר.

ולמעשה, בעיקרי הד״ט כה, ד ובכה״ח קלא, יד כתבו שאין לומר תחנון. ובכה״ח שם שבכלל שוא״ת עדיף.

ולהעיר, משיחת ש״פ אחרי תשל״ח שיש תוספת ר״ח לפני ולאחריו. וראה גם הערת רבינו שם בכתי״ק. ליקוט מענות תשל״ח ע׳ 80-2.

וראה גם ארחות חיים הל׳ תחינות אחר תפלת יח אות ה, ושם סדר תפלת מוצ״ש, שאחר י״ח וסדר קדושה אומרים יהי ה״א לבד ממוצ״ש ויו״ט ומוצאי ר״ח. ויש מקומות שאומרים במוצאי ר״ח. וכ״ה בעוד ראשונים – אבודרהם, שבה״ל. ועוד. ולהעיר גם מסעודת ר״ח שחל בשבת שמאחרין למוצאי ר״ח.

 

 

#1433