« go back

לכאלה ששותים משקה ‘ג’ינג’ר אייל’ ו’פרסקה’ וכדומה ממשקאות שהם בהכשר ה”או-יו”. האם גם קוקה קולה הוא באותו רמת כשרות או שיש בו בעיה נוספת?

 

לדעת הרבה פוסקים, קוקה קולה באותה רמת כשרות כמו שאר המשקאות.

 

מקורות:

בנוגע לקולה הרב לנדא מבני ברק אומר שצריך הכשר מיוחד, עד כמה שידוע לי הבעיה שלו עם הגליצרין שאין ידוע מקורו. אבל יש מה להשיב על כך שיש עדויות שמשתמשים בגליצרין כשר וכן שרוב הגליצרין היום הוא לא מן החי וגם שהכמות שמשתמשים בה היא ממש מועטת ואין בה משמעות.

עוד יש צדדי היתר מחמת שעבר הפרדה כימית ומדין איסור שנשתנה וכן שנפסל מאכילה בשלבי ההכנה כהיתר האחיעזר ב, יא, ה. וראה דרכ״ת קג, ע. שו״ת מנח״י א, נב. וראה מש״כ בשו״ת אג״מ יו״ד א, סב. אלא שבמציאות יש בגליצרין טעם מתוק.

ובדיני ביטול – ילה״ע מדעת הרשב״א בדבר שדרכו בכך. וראה אצלנו במקורות וציונים להלכה יומית אות תנח. שם אות תקלו.

אגב, יש להעיר מיחידות בשנת תשל״ו – נדפס בדרך תמים ב – לומר לחיים על קוקה קולה ושהרבי נתן כסף שיקנה קוקה קולה.

 

 

#4743

 


Add Comment

Your Email address will not be published