שאלה בדין צירוף לעשרה

 

שאלה:

במכתב הבד״צ לא נזכר ע״ד הפסק גוי בצירוף לעשרה ורק טינוף או עבודה זרה. האם הוא בכוונה?

 

תשובה:

אכן כך.

מחד גיסא אצל אדה״ז נה, כב, לא נזכר. אבל בהיות ומצינו כן בראשונים, לכאורה קשה לחדש בדעת אדה״ז דלא ס״ל, ופשוט שאפשר להעמיס בדברי אדה״ז שהוא מתיקוני הצנזורה, ועו״כ היינו עובד כוכבים וגם עבודת כוכבים וכמו שפי׳ במשנ״ב בשו״ע. אבל המעיין ולמד יראה שבמג״א שם טו פסק להדיא שגוי אינו מפסיק. וכנראה ס״ל שט״ס בראשונים וצ״ל עכו״ם ולא עע״א. (ובאמת כ״ה גם באשכול אוירבאך טו הל׳ ברכת כהנים ע׳ לא. והעיר מזה בבני ציון ליכטמאן נה. אלא שגם בזה אפ״ל שידי זרים שלטו בו, אם משום הצנזורה, אם המו״ל. ובכל אופן, סרה קושיית שו״ת בית דוד לב, וא״ר נה, יח – דס״ל למג״א שגם בב״י וכו׳ הוא ט״ס, או שכ״ה בדפוסים שתח״י. וכ״כ גם בשו״ת דבר שמואל קפט שרצה להגי׳ שצ״ל ע״ז. וראה מגן גבורים באלף המגן נה, יט). וממילא פשוט שאדה״ז נגרר אחריו כדרכו. ולהעיר שבא״א מבוטשאטש נה, כ כתב סברא להקל בגוי בזמננו שאינו עוע״ז ממש.

 

 

#8479