Does one need to drink a Rov Revi’is or a Rov Kois (when the cup is bigger than a Revi’is) by Kiddush?

 

For kiddush – rov revi’is, but not rov kos.

For havdalah and benching one should drink a full Revi’is in order for him to make the brochah achronah.

For daled kosos, the entire kos lchatchillah. If not possible, rov kos.

 

Sources:

שו״ע אדה״ז קצ, ד. שם ה. רעא, כד. תעב, יט. משנ״ב רצו, ו. וכ״ה בכל הפוסקים לגבי קידוש שא״צ רוב כוס. ואין גם הידור לשתות רוב כוס. וראה ר״ן פסחים כב, ב בדפי הרי״ף. רבינו מנוח חומ״צ ז, ט. ב״ח רעא ד״ה ושותה. שם תעב ד״ה וא״צ שישתה. ונתבאר היטב החילוק בין קידוש לד׳ כוסות, ע״ד דברי הב״ח,  בגבורות ה׳ למהר״ל מח. וראה גם משנ״ב רעא בשעה״צ סו. בה״ל שם ד״ה צריך. חי׳ הלכות פסח לבעל שאילת שמואל תוספאה יא, א ד״ה ומעתה. חי׳ רי״ז הלוי לרמב״ם חומ״צ שם. וצע״ק בפמ״ג רעא בא״א כט שכתב בדא״פ דשאני ד׳ כוסות מקידוש, דלכאו׳ מילתא דפשיטא היא, ומאי קא מספקא לי׳. וי״ל.

[וסבור הייתי לומר דלשיטת התוס׳ פסחים קח, ב ד״ה רובא, שלא חילקו בין קידוש לד׳ כוסות, ושבשניהם סגי במלא לוגמיו, ושלכתחילה צריך לשתות רביעית – שמא רביעית לאו דוקא, וכוונתם לשתות כל הכוס, ולא רק רביעית, וכהדעות דס״ל הכי בד׳ כוסות. ולפ״ז, מקום להדר לשתות עכ״פ רובו. וכ״ז דוחק].

וכיון שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם, אדרבה נכון שלא לשתות כ״כ בכדי לשייר מהכוס. (ובס׳ יקח מצוות הידור מצוה ל, הבין בהגש״פ עם פי׳ זרע גד ו, א, שר״ל קצת שבאמת צריך לשתות כל הכוס, ורק מחמת שמטעימו לב״ב משייר קצת, ולכן בהבדלה שותהו כולו מחמת שא״צ ליתן לכולם. ותמה שם מדוע שתיית המסובין עדיפא שמחמת זה דוחה להידור דשתיית רוב הכוס. אלא שלכאורה נראה ברור שלא זו כוונתו כלל. וקושטא קאמר, שמה שבפסח שותים רוב הכוס נצמח מקידושא רבה שבזה מצוה לשייר לכולם. אבל מעולם לא נאמר אצלו שיש חובה לשתות רוב הכוס בשאר דוכתי. ובהבדלה שאני שחיב לשתות רביעית שלימה מחמת ספק ברכה. אלא ששותה כולו – ולא רק רביעית – מאחר ואינו מטעים לב״ב).

ועוד זאת, מקום להדר בדוקא שלא לשתות יותר ממלא לוגמיו – ראה חיי״א מא, ג. משנ״ב קעד בבה״ל ו ד״ה וכן פוטרת. (אבל  להעיר שיש המהדרים לשתות דוקא רביעית שלימה, וכדברי התוס׳ הנ״ל – ראה ס׳ המנהיג הל׳ שבת (ע׳ קמח). א״ר רעא, כג. תוס״ש שם לו. מנוה״ט שם כד. בא”ח בראשית ש״ב כג. כה”ח רעא, פג. ומתאים לדעת כמה מהגאונים שמלא לוגמיו היינו רביעית).

ומעולם תמהתי בהמסופר בכ״מ – ר״ד שמע״צ תרצ״ז (בסה״ש תרצ״ז מהדו״ח ע׳ 208 מרשימת השומעים בלתי מוגה). לקוטי רשימות ומעשיות אות קעב. למען ידעו ע׳ 229 – בנוגע לאדה״ז שהוכרח לשתות רוב כוס מיי״ש. ובכרם חב״ד ד ח״א ע׳ 10: רוב הכלי כדין. ובלקוטי סיפורי התוועדויות להרמ״ז ע״ה גרינגלאס ע׳ 270 כתב, יתר על כן, שיש הידור לשתות רוב כוס. ומאז ומקדם הי׳ נראה אצלנו שחלו בסיפור זה שיבושים. ושאין לסמוך על הנ״ל. ושוב מצאתי בס׳ זכרונותי להרנ״ש ע״ה ששונקין ע׳ 276, שהביא שראה בספר שהמעתיק העתיקו מכתבי הרה״ק הרז״א ע״ה (וראה לקו״ד ח״ב לקוט יג ע׳ 466 ואילך על סיפורים שכתב הרז״א בספר), ושם הובא בשינוי, שאדה״ז מצא כלי חרס שהחזיק כמה רביעיות ״ושתה רביעית מלא לוגמיו״, ו״הי׳ שרוי בסכנה חמורה בגלל חריפות המשקה״. וידוע ע״ד גודל הדיוק בסיפורי הרז״א. וא״כ סמי מכאן ״רוב כוס״. (אלא שלכאורה גם שם דורש תיקון קל, שרביעית אינו מלא לוגמיו. וי״ל).

ובר״ד משיחת ש״פ שמיני תשכ״ג, אם לא חלה טעות ברשימה – נראה שהכוונה לרוב רביעית, וכלישנא דגמרא פסחים קח, ב ״רובא דכסא״ שהכוונה לרוב רביעית לרוה״פ. וכ״ה עד״ז בכ״מ בפוסקים. וכבכ״מ שסתם כוס היינו רביעית. וזהו נוסף לכך שלא נזכר שם שחייב בשתיית רוב כוס, אלא שמחמת הגזירה על משקה נזכר שלא לגמור כל הכוס, ולהסתפק ברוב. ותו לא. וכצ״ל בהנכתב בר״ד בעת הסעודה אחש״פ תשכ״ט – שהכוונה לרוב רביעית. ויש שנדחקו שהכוונה שם לרביעית משום קידוש במק״ס, ושברוב כוס יש בד״כ רביעית. וי״ל באו״א, שהוא להמהדרים לשתות דוקא רביעית שלימה, כנ״ל. ואכתי לא איריא, דהול״ל רביעית.

ובר״ד אחש״פ תשמ״ח שנזכר לשתות רוב כוס – פשוט דשאני התם, דקאי בד׳ כוסות של אחש״פ. ומקום להדר כבליל פסח.

וילה״ע בכ״ז משו״ת להורות נתן ז או״ח יד (וראה גם בקדושתו של אהרן א ע׳ תקיב) שהורה הרה״צ הר״א מבעלזא, בנוגע לבחור ברמ״צ שישתה בדוקא כל הכוס כשמברך על הכוס בפעם הראשונה מחמת חביבות והידור. וראה עד״ז יד כהן פרידמאן בסופו אות יב. וראה חוט שני שבת ד, פה, ו מדנפשי׳, שבשתיית כל הכוס איכא חיבוב מצוה. ולא נת׳ מקורו.

 

 

#26215