ויכוף כל ישראל

 

Question:

If the Rambam’s description of Moshiach “yachuf kol Yisrael” means persuading instead of forcing/compelling, then why would the Rambam use the word “yachuf”?

 

Answer:

כ״ה בכ״מ בש״ס שיכוף הוא בדברים – ראה כתובות נג, א וברש״י. שם עז, א. תוס׳ כתובות מט, ב. תוס׳ ב״ב ח, ב. תוס׳ חולין קי, ב. רדב״ז נדרים יג, ז. תויו״ט אבות ג, יד. הובא בלקו״ש כו ע׳ 140. ועד״ז הוא כה ע׳ 458. וראה לקו״ש לה ע׳ 97.

ובנדו״ד – שיחת דברים תשט״ו. אחש״פ תש״כ. שיחות קודש תשל״ה א ע׳ 108. וכ״כ בפרקי תשובה וגאולה זאהן בשם הגרמ״פ בנדו״ד. וכ״כ הגרח״ק אשיחה שטילגליץ ב ע׳ רצט.

ובפשטות, תלוי במציאות, שכשאא”פ בכח כופה בדברים.

וח”א שלח אלינו המצו”ב.

 

#28104