האם יש בעי’ה לשים אוכל תחת מיטה גם כשלא יושנים עליה? ומה הדין לגבי מיטת קומתיים?

 

שאלה:

האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל תחת המיטה גם כשלא יושנים עלי’ה? וכן האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל במיטת קומתיים מתחת למיטה העליונה ומעל המיטה התחתונה?

 

מענה:

לכתחילה מקפידים בכל הנ״ל. בדיעבד, יש מקום להקל בשני האופנים.

 

מקורות:

בכלל, לכמה דעות יש להתיר ברו״ר בדיעבד. והארכנו במק״א.

וראה שו״ת תורת שלום מג – כשלא ישנו. ובנוגע למעשה בשמו – קובץ גאון יעקב ע׳ 99 מהר״י ע״ה לנדא. וכן הוכיחו מד׳ התורת חיים ב״ב נח, א- ראה שו״ת דובר מישרים א, ב, ד. ועוד. וראה הנסמן בהלכתא מאורייתא לט, ב.

וכן כתבו בכ״מ להקל כשאינו ע״ג קרקע ממש, או עכ״פ קרקע מרוצף – ראה שו״ת דובב מישרים שם ו. וראה הנסמן בהלכתא מאורייתא שם י. ולענין מטת קומותיים בפרט – שם ה.

וע״ד המקפידים שלא לישון בכלל במטת קומותיים – ראה שו״ת דובב מישרים שם יב. אז״נ ז, עג, א. ועוד. והנסמן בהלכתא מאורייתא שם הערה ח. ו להעיר מאג״ק ט ע׳ רצא.

 

 

 

#2353