האם צריך לברך מחיה המתים לאחר שלא התראינו עם קרובינו יותר משנה?

 

או לברך שהחיינו במקרה של יותר מחודש?

והאם לראות תמונה או וידיאו מוקלט או בזמן אמת נחשב כמו ראייה ממש?

 

Answer:

על פי דין צריך לברך שהחיינו אם עברו יותר משלושים יום. אלא שלא ראינו נוהגים כן – ראה ספר השיחות תשמ״ט ח״ב ע׳ 738, שצ״ע הטעם.

כמו כן, בנוגע לברכת מחי׳ המתים אחר שעברו י״ב חודש – מנהג העולם שאין מברכים. ובפרט כשיש קשר ע”י הטלפון וכ”ש ע”י שידור חי.

אין לברך ברכות הראי׳ על ראי׳ בתמונה או וידיאו ואפילו בשידור חי.

 

Sources:

ראה סדר בה”נ פי״ב סעי’ יא ובלוח שם סעי’ כב ובבדה”ש סי’ סו סק”ו וראה שו”ת יחוה דעת ח”ד סי’ יז ובהערה ב שם. וראה בארוכה דרך האתרים סי״ד. וש״נ.

 

#4139