רשימת כינוסי תורה במשך השנים – הרב ברוין

 

תשפ”ג:

אסרו חג הפסח: מי שטעה ובירך בליל הסדר ב”ורחץ”. ראה כאן

Headlines Podcast Interview with Rabbi Braun “Baalei Aveirah in Our Midst”

Follow up Shiur with Rabbi Braun about “Baalei Aveirah in Our Midst”

תשפ”ב:

 

תשפ”א:

אסרו חג השבועות: שטרי הדיוטות? ראה כאן.

 

תש”פ:

חוה”מ פסח: מכירת חמץ בעקבות הוירוס: שכח למכור חמצו מחמת האשפוז; נתברר באמצע החג שההרשאה באינטרנט לא עברה.

אסרו חג השבועות: מגן אבות במניני המרפסות. ראה כאן. לצפיה בוידאו לחץ כאן.

 

תשע”ט:

שבת הגדול: הודו בהלל שיהיו עונים. שיטת המחבר והרמ”א. דברי המדרש אודות ההבדל בין הודו ואנא.

חוהמ”פ: טעות בברכת הדלקת הנר. קובץ שמע.

אסרו חג השבועות (תשע”ח?): כללי הפסיקה בתורת אד”ש – ראה כאן.

 

תשע”ח:

חוה”מ פסח: זמני היום.

 

תשע”ז:

חוה”מ פסח: הלכות חוה”מ. הגדרת מעשה הדיוט ולצורך המועד. עיקרי הדברים נדפסו במדריך פסח תשע”ט ובהערה 170.

אסרו חג השבועות: הברכה המתאימה על לחמניות: מזונות או המוציא? ראה כאן.

 

תשע”ו:

חוה”מ פסח: המוצא חמץ בפסח וכו’ – מסקנת הענין נדפס במדריך לפסח.

 

תשע”ה:

שבת הגדול: מותר לשלשל ק”פ קודם חשיכה בתנור, ואין חוששין שמא יחתה שבני חבורה זריזין הן. ובתוספת הערות במדריך לפסח תשע”ט הערה 67. וראה גם כאן בנוגע לקראקפא”ט.

חוה”מ פסח: אם תיקן עצמו תוך כדי דיבור ואמר ותן ברכה לכתחילה צריך לחזור לראש הברכה אך כיון שיש חולקים לכן בדיעבד אם המשיך ואמר השם לא יחזור מספק אך יתפלל תפילת נדבה. י”ל בע”ה בגליון אתרא דרב [וראה כאן].

חג השבועות: שומע כעונה בלימוד תורה – ראה כאן.

שקו”ט במי שלא הכין חרדל לשלמיו אם מותר לטלטל וכו’ – צויין במדריך לפסח תשע”ט הערה 138.

 

תשע”ד:

חוה”מ פסח: טעה ואמר בין קדש לחול במקום בין קדש לקדש. מדריך פסח תשע”ט הערה 154. או הפוך. שם הערה 162. נדפס באתרא דרב גליון ג. (ישמע מאחר – באם אין יבדיל שוב בעצמו.)

אסרו חג השבועות: למה לא קוראים פרשת העומר בקריה”ת של יום שני של פסח ושתי הלחם בחג השבועות.

 

תשע”ג:

אסרו חג הסוכות: ראה כאן.

שבת הגדול: שיטת אדה”ז בענין של כורך – נדפס בחוברת אתרא דרב חוברת ד.

חוה”מ פסח: מנחה גדולה (קרבנות לפני הזמן) – ראה שו”ת אתרא דרב סימן ג’שב 3302.

אסרו חגה”ש: ראה מ”מ להלכה יומית תקיב. נדפס בחוברת אתרא דרב חוברת ה.

 

תשע”ב:

אסרו חג הסוכות: שאלות בעניני ישיבת סוכה.

חוה”מ פסח: הקדמת זמן שחיטת ק”פ בערב פסח שחל להיות בערב שבת כדי לצלותו מבעוד יום.

 

תשע”א:

מעמד ההכתרה – י”א שבט: פלפול בענין ברכת שהחיינו על הרבנות.

 

***