מה הדין בנוגע לברכת שהחיינו על פירות חדשים בזמנינו – שמקיימים רוב הפירות כל השנה?

 

תשובה:

אם הפרי אינו מצוי בכל השנה (אף שאפשר למצוא באיזה מקום) או שאפי’ מצוי אך ניכר שהוא חדש, יש לברך שהחיינו.

 

מקורות:

שו”ע או”ח רכה, ו ובמג”א שם, ולהעיר שהאג”מ או”ח ח”ג סי’ לד כתב שגם בימינו יש לברך אף על פרות שאפשר לשמרם כל השנה עי”ש טעמו, אך מפשטות לשון המג”א שם לא משמע כך. וכן מבואר דלא כוותיה בסדבה”נ פי”א סט”ו. (אך כותב להדיא שאם ניכר התחדשותו יש לברך).

 

 

#9202