האם אפשר לצאת בקידוש והבדלה ממי שאינו שומר שבת?

 

תלוי. אם הסיבה שאינו שומר שבת מחמת שאינו מאמין בזה, אי אפשר לצאת ידי חובה ממנו. כמו כן אם הוא מחלל שבת בפרהסיא, קשה להקל לצאת ממנו. אבל אם מתבייש ולא מחלל שבת בפני אנשים חשובים, אפשר להקל.

כמובן, כל זה בתנאי שהבן אדם מבטא נכון את כל המילים, וגם מתכוון להוציא ידי חובה. חשוב שהיין יהא מבושל. כמו כן, צריך שישתה, או שלפחות מישהו אחר, ישתה רוב רביעית. 

בכל אופן, במצבים כאלה, כדאי שהשומע יאמר מילה במילה בלחש. ולא יענה אמן. כדאי גם שיסתכל על הכוס. וישתה בעצמו רוב רביעית. ואם אין מספיק יין בכוס יוסיף מהיין שבבקבוק שעל השולחן. אפשרות נוספת: לקדש על הפת בצינעא. 

 

מקורות:

ראה גם שו״ת דברי סופר ח. אול״צ ב, כ, ה. יבי״א ט, קח, קכט. שולחן שלמה להגרשז״א רעא, ו. תשוה״נ ב, קסב. הליכות בת ישראל טו בשם הגריש״א. 

במתבייש – ראה שו״ת הצ״צ אה״ע רנט. 

ולהעיר שגם להדעות שאחיזת הכוס מעכבת – שו״ת מהר״ח או״ז מב. רע״א ז, הובא במשנ״ב רעא בבה״ל ב ד״ה דאיתקש – היינו כיון שהמקדש אוחז בכוס. אבל כאן אם נאמר שאינו בגדר קידוש, ה״ז כיין מוכן שעל השולחן, ובודאי יצא יד״ח.  

 

 

#23210