« go back

Do hard boiled eggs need to be checked?

 

Hard boiled eggs need not be checked.

 

Sources:

ברא״ש ע״ז ג, כט, דלא חיישינן לדם בביצים לפי שאינו מצוי, שאנו אוכלים ביצים צלויים ואין בודקים אם י״ב דם. וברא״ש חולין ג, סא, שמעשים בכ״י שאנו אוכלים ביצה מגולגלת אע״פ שאינו יכול לבדוק אם י״ב דם. ובסמ״ג ל״ת קל, והובא בהגמ״יי מאכ״א ג, יט אות נ, שמעשים בכ״י שאוכלים ביצים צלויים אע״פ שאין יכולים לבדוק. וכ״ה בטור יו״ד פו – ובלבוש  שם י – אנו אוכלים ביצים מגולגלים ואין אנו חששים משום דם. וכן נפסק בשו״ע יו״ד סו, ח: מותר לאכול ביצים צלויות אע״פ שא״י ליבדק. וראה כנה״ג יו״ד סו, בהגב״י מה, שמנהג העולם שביצים מבושלות בין רכים בין קשים אוכלים אותם בלא בדיקה, ומיהו יש בנ״א שאינם אוכלים ביצים מבושלים אם לא שבדקם קודם הבישול (והיינו, ע״י ששוברים קצת הקליפה ומוריקה לתוך קערה ואח״כ מחזירה לתוך קליפת הביצה וסותם הנקב ומבשלה). וראה גם בערוה״ש שם לב.

ואף שבב״ח שם יג החמיר שחובת בדיקה היא מעיקר הדין, ואם פשע ולא בדק קודם הבישול אסור לאוכלן – כן פי׳ בשיטתו בכנה״ג שם – הנה, בדרכ״ת סו, ס שהמחמיר לבדוק קודם הבישול אינו אלא מן המתמיהין, וחומרא יתירה היא, ולא ראינו ולא שמענו מי שנוהג כן.

ובטעמי המצות להאריז״ל ס״פ ויקרא, וכן בשעהמ״צ פ׳ אחרי, והובא בהגהות יא״פ לשו״ע יו״ד סו, וראה מח״ב שם ט: מורי [האר״י] ז״ל הי׳ אוכל ביצים צלויים ולא הי׳ חושש לדם הנמצא בהם לפעמים.  וראה גם בא״ח שנה ב מצורע ח.  וראה א״א מבוטשאטש מהדו״ת תסג, שהוא מצד שיש רוב ברור, שרובא דרובא ביצים אין בהם דם כלל. וכן נמסר מפי השמועה ע״ד מעשה רב, בהנהגת כ״ק אד״ש, בליל הסדר. ובשו״ת תורה לשמה רי, הוכיח מד׳ האריז״ל שאפי׳ חומרא אין בזה, ושגם א״צ כפרה אם נתברר שהי׳ בו דם (אבל יצטער ויתודה, כי בענ״פ יחמיר לעשות כפרה גם על אונס).

אבל ראה בס׳ זאת חקת התורה (וינציאה תי״ט – ז, ג. זאלקווי תר״כ – ד, ד): אבל אומר אני לא כל הרוצה ליטול את הדם יבא ויטול ראי׳ מהרב זלה״ה, כי מה שהוא לא הי׳ חושש לדם מפני דאילו הי׳ דם בתוך הביצה שהי׳ בידו בודאי שהי׳ יודע כי לא הי׳ נעלם ממנו שום דבר וכו׳ אבל איניש דעלמא מי שהוא בעל נפש יזהר בהם. (וראה בנוגע לסמוך על רוה״ק בענין זה שו״ת יבי״א ח, מא. פלאות עדותיך לורינץ א, א, ק). ולהעיר גם מתוצאות חיים לבעל ראשית חכמה (ווארשא תר״צ – לג, ב. במהדו״ח אות קמה), שמנהג אנשי מעשה שלא לאכול ביצה צלוי׳ וכן ביצים שלמים מבושלים אלא שיפתחם ויבדוק אם י״ב דם.

אבל בגוף דברי שער המצות, שלא הי׳ תח״י בעל זאת חוקת התורה, משמע שהוא מדינא ממש, משום ס״ס דרבנן. וכן מוכח ממשנת חסידים מסכת מוצ״ש ו, א: ויאכל וכו׳ אפי׳ ביצה צלוי׳ וכו׳ ואין לחוש להחמיר בדברים אלו כדעת המחמירים מטעמים הידועים להם.

 


Add Comment

Your Email address will not be published