Day to Day Halachic Guide – Chanukah+ 5783

 

לוח יומי
הלכה למעשה

פרטי ההלכות והמנהגים
לימי החנוכה ה׳תשפ״ג

כולל מנהגים והלכות הקשורים
לימי הסגולה י“ט-כ‘ כסלו, ה׳ טבת
ועשרה בטבת

שנת הקהל

* * *

Day-to-Day
Halachic Guide

Laws & Customs for
Chanukah 5783

Also:
19-20 Kislev, 5 Teves & 10 Teves
Year of Hakhel

 

Click here to download the guide:

לוח יומי חנוכה תשפג

Day-to-Day Chanukah 5783

 

 

 

Chanukah

How to Light Menorah?

Menorah & Candles

Where to Light Menorah?

Who Should Light Menorah?