What Bracha is Chummus/hummus?

 

Chickpeas – Ho’adomah.

Chummus salad/dip if pieces are unnoticeable – Shehakol.

 

Sources:

כיון שמרוסק ונשתנה צורתו. ואף למ״ד שמברכים בפה״ע גם על מרוסק – שאני הכא שהוסיפו חומרים לשנות טעמם – ראה שו״ת נחלת שבעה ב, ל. חיי״א נא בנשמ״א ח. וראה גם ברכ״י רב, ב. שו״ת רב פעלים או״ח ב, כח. אול״צ ב ע׳ קטז. יבי״א ז או״ח סוסי׳ כט ובמילואים ע׳ תכז. חזו״ע ברכות ע׳ קלו. וכ״מ בל׳ הרמב״ם ברכות ג, י.

ואף את״ל שהמציאות שדרכו להאכל מרוסק או שהרוב לריסוק (וראה שע״ת רה, ז ומשנ״ב שם יז שנחלקו בשומשמין טחונים, שרובם לטחינה. אבל בשו״ע אדה״ז רב, יז ובסדר ברה״נ ז, כב שאין דרכם בכך) – שאני הכא שמיועד לאכילה כתבלין או למרוח על הלחם, כדמוכח משו״ת רשב״א א, ת, שהובא בפוסקים, ובשו״ע אדה״ז רב, כא, לגבי פלפלין, דנטעי אינשי אדעתא דהכי לאכלן יבשים ושחוקים בתערובת כתבלין. ולפ״ז כיון שנטעוהו אדעתא לאוכלו כממרח באם יאכלנו בעין נשתנה ברכתו. וראה וזאת הברכה בירורים לה. ועוד, דדמיא לבצל להסוברים לברך עליו שהנ״ב כיון שאינו נאכל בד״כ בפ״ע, (אלא שנוהגים לברך בפה״א כיון שכמ״פ אוכלים חי

ועוד איכא בגווה כשהרוב בתערובת הוא ממינים אחרים.

גם למעשה המנהג במוצרי סויה – וכן בשוקולד – לברך שהכל אף שרובו לכך. וי״א שבאופן שאינו ניכר כלל מקורו וכאילו פנים חדשות באו לכאן מברך שהכל – ראה משנ״ב רב בבה״ל טו ד״ה על הסוקאר ע״פ הרמב״ם. אדה״ז רב, יז במוסגר בנוגע לפת קטניות ע״פ רבינו יונה ברכות לז, ב (אבל התם שאני דקאי בפת דוקא). שו״ת שבה״ל י, מו, ב. הגרשז״א בתשובה בס׳ ותן ברכה לסי׳ רב, י. וראה וזאת הברכה יב בתחילתו (ע׳ 103 במהדורת תשנ״ח). וראה גם לגבי שוקולד בשו״ת שבה״ל ז, כז, ב. ועוד. והדברים עתיקים. ואף גם זאת, שבד״א שכשאוכלו מרוסק אפשר לומר שזהו עיקר הפרי, אבל כשאכילתו בשלימות חשובה יותר מאכילתו בריסוק, ורק מחמת ריבוי המוצרים שאפשר לעשות הימנו נוטעים הרוב לריסוק, אף שאכילתו בשלימות חשובה יותר אין לומר שעיקר הפרי הוא לכך. וק״ל.

וראה שו״ת אג״מ או״ח א, סה לגבי שומשמים טחונים לברך שהכל, אלא שמספק יאכל בתוך הסעודה.

 

 

#25151