האם יש עניין לאפות את החלות דווקא ביום שישי, או העיקר שאופים לכבוד שבת, ואפשר גם באמצע השבוע?

 

יש ענין ללוש ולאפות בערב שבת דוקא ולפחות בליל ששי. אבל אם אין באפשרות לאפות בערב שבת, עדיף ללוש באמצע השבוע מאשר לקנות מהחנות.

 

מקורות:

שני טעמים נתנו על לישת חלה בביתו (נוסף על הטעם כדי שיאכל בשבת פת ישראל) בער”ש: א. שהלחם יהא חם וטרי לכבוד שבת (ע״פ שמואל א, כא, ז. מובא בסידור יעב”ץ סדר ער”ש, ליקוטי מהרי”ח). ב. לקיים מצות הפרשת חלה לתקן החטא עה”ד שנעשה ע”י חוה שאיבדה חלתו של עולם (מג”א רמב, ד. מובא במשנ”ב שם ס”ק ו).

ב’ טעמים אלו שייכים דוקא לערש”ק, וכן מובא במחצה”ש סוף סימן רמב שהרי הפגם בחלתו של עולם היתה בערש”ק.

אבל מ”מ גם באמצע השבוע הלישה והאפי’ היא לכבוד השבת (וראה שוע”ר רמב, יב) וגם יש בו משום תיקון חטא עה”ד כפשטות דברי המג”א.

וראה בארוכה בהמצו״ב.

 

שאלת המשך:

א. תודה רבה על המענה המהיר והמפורט!

ב. אם הבנתי נכון, מההערות במכתב שצורף – אפשרי להכין את העיסה ולהקפיא באמצע השבוע, וביום שישי לאפות.

ולכן אציע שני אופציות, שלכאורה יקיימו את כל טעמי המנהגים, ויחד עם זה יקלו על עקרות הבית, ואבקש לדעת אם הן נכונות:

א. במידה ורוצים לאפות את כל הכמות, רק שרוצים לחסוך בזמן של יום שישי – להכין את הבצק באחד מימי השבוע. להקפיאו. ביום שישי להוציא מהקפאה, להפריש חלה מהבצק, ואחר-כך לאפות.

ב. במידה ורוצים לאפות כמות קטנה לקראת שבת – להכין פעם בחודש, ביום שישי, את הבצק, ולהפריש חלה (אופציה זו תהא לרוב הדיעות ,שרק חלוקה לאחרים בעייתית). אחר-כך, להקפיא את כל הכמות, ובכל יום שישי להוציא מעט ולאפות.

האם זה נכון?

תשובה:

שניהם נכונים. וכמובן יש מעלה ללוש ג”כ בער”ש (וי”ל שאין הכרח כל שבוע) אבל יש באופנים אלו רוב המעלות (א’ יותר טוב מחבירו ותלוי בכמות הנדרשת לכל .שבת). וגדול שלום בית.
גם באופן הב’ מפריש בברכה.
ואין אומרים סב”ל, ראה שו”ע יו”ד שכו, ב ובש”ך שם ס”ק ה. ועיין בשו”ת צ”צ יו”ד סימן רלה בארוכה. ובביאור הגר”א ס”ק ז שם דכן נהגו אבותינו ואבות אבותינו להפריש בשבת וי”ט [בברכה] אע”פ שחלקו לעיסות קטנות [בשביל לחם משנה]. ואף די”ל דהתם עכ”פ התנור מצרפן, אמנם מכיון דסתם ולא פירש משמע שאין זה דבר המחייב דאל”כ מה החידוש, הרי אינם מחולקים דבמַצוֹת לכו”ע חייב להפריש על סמך שהסל מצרפם. וא”כ מה לי על מנת לחלקם לסעודות שונות (כפשטות המנהג לאפות חלות לשבת) מה לי לחלקם לשבתות שונות. (ומה גם שיתכן שהסל – הפריזע”ר – מצרפן ראה אצלנו במק”א עד”ז ואכ”מ).

 

 

#9189