בצל ירוק שעבר עליו הלילה לאחר שחתכו את השורש שלו – האם מותר באכילה?

 

אסור לאוכלו.

 

מקורות:

בצל ירוק בכלל בצל. ולו יהיבנא דהויא ספיקא – חמירא סכנתא מאיסורא. וראה חוט שני עניני סכנה ע׳ עה. גם אני אודך ענינים שונים ב, ח. שו״ת דברך יאיר ג, כח.

 

 

#5017