עקב שיפוץ הבית חב”ד שלנו (קומה ראשונה בית חב”ד וקומה שניה הוא מקום מגורנו הפרטי) עזבנו את ביתנו לזמן ארוך. האם מותר לנו לחזור אליו בתשעת הימים?

 

מענה:

אם עשו רק שיפוץ בבית מותר ליכנס לדירה. ואם עשו הרחבה מעיקר הדין מותר ליכנס אם יש קושי או הפסד ממון בדבר, אבל מהיות טוב להימנע ולחכות עד אחרי ט”ו באב או לפחות ט’ באב . ועדיף עד ר”ח אלול.

בנוגע לקבלן אם אפשר לפייסו בקל לדחות הבנייה החדשה לפחות (לא השיפוצים) עד אחרי ט’ באב עדיף, ואם א”א אז מותר אם כבר חתמו איתו.

 

טעמים ומקורות:

עיין שו”ע או”ח ס’ תקנ”א ס”ב שממעטים בבנין של שמחה וכן בבנין של ציור וכיור (שיפוצים ליופי). ועיין מ”א סק”ז מ”ב ס”ק יב שכל בנין אפילו שאינו של שמחה אסור כל עוד והוא להרוחה בעלמא. אבל אם אינו להרוחה אלא לגור בו מותר. וכן כתב במק”ח לחו”י שם. ולכן מעיקר הדין מותר לחזור לגור בו אם אין למשפחה איפה להיות, או שיש בזה הפסד ממון. ובפרט אם נעשה רק שיפוץ ולא הרחבה של הדירה שאין ע”ז חיוב מעיקר הדין של שהחיינו – עיין מ”ב ס’ רכ”ג סק יב לענין סתרו וחזר ובנאו שיש מחלוקת בזה. ועיין הליכות שלמה תפלה פכ”ג הל’ יד שלא לברך על שיפוץ, ובפרט בימינו שלא מברכים כלל גם על דירה חדשה כדברי הכה”ח שם סקי”ז – ואם בנו הרחבה אז הגם שמותר מעיקר הדין להיכנס אם יש קושי או הפסד ממון, מהיות טוב להימנע מזה ולחכות עד אחרי תשעה באב (נדחה השנה) – שו”ת דברי סופרים ס’ מ”ז, אג”ק חי”ט ע’ שצ ליכנס לדירה חדשה בחודש אלול, ועיין אג”ק ח”ט ע’ רכח עד ט”ו באב.

בנוגע לקבלן: עיין תקנ”א סמ”א סק זה.

 

#4772