« go back

האם אפשר לשים מצה במרק (כלי שלישי) בשבת?

 

יש מחמירים גם בכלי שלישי.

 

טעמים ומקורות:

כ״כ להדיא ביראים סי׳ עדר. וראה גם בב״ח או״ח שיח. (ומש״כ אדה״ז שיח, יא להתיר בעירוי מכ״ש – יתכן דהיינו לולא חומרת היראים שלאח״ז). אבל יש שכתבו שלא נהגו כוותי׳ רק בכלי שני. ומה שלא נהגו לא נהגו. ולהעיר שבמקו״ח להחו״י בקיצור הלכות כתב להקל בכלי שלישי. (ובכלל, לדידן לא קייל״ן כיראים מעיקר הדין ורק משום חומרא דשבת וסקילה, ראה קו״א קסח, ח. והחמירו רק בפת כוותי׳ וכדמוכח ממש״כ אדה״ז שיח, יא שנהגו להקל בבצל בכ״ש אף שאינו תבלין כ״א שעשוי ליתן טעם). ועוד שגם היראים עצמו ל״כ להחמיר בכלי שלישי לגבי פת. (ופת קיל טפי שכבר נאפה והוא רק לחוש שיש בישול אחר אפי׳. אלא שלידן הוא להיפך דמחמרינן דוקא בפת דרכיך, משא״כ בספק קלי הבישול, לולא הענין שבכלל אין לשרות בכ״ש מחמת שנראה כמבשל).

ומשו״ע אדה״ז שיח, יב שהביא רק לדין כ״ש – וכן בשאר הראשונים שהשמיטו דברי היראים לגבי כלי שלישי – אין הכרח, שבל׳ הפוסקים כמ״פ – גם שלישי בכלל שני.

וכבר העירו משו״ע אדה״ז תנא, לד דמחלק ביניהם.

ובד׳ הפמ״ג בא״א לה ובמ״ז א – לא בא לחלוק על הב״ח כ״א ללמד יצא שיש מקום בהלכה לחלק בין שני לשלישי. וראה במשנ״ב מז, שהפמ״ג ״מצדד להקל״. וראה מה שביאר בשו״ת אג״מ או״ח ב, פה.

ולהעיר, שבקלי הבישול ממש החמירו בכ״מ גם בכלי שלישי. ודומה למלח שלאיכא דאמרי מתבשל אפי׳ בכ״ש (וראה בחי׳ הצ״צ שבת ג (מא, א) שהשווה מדותיהם לגבי עירוי מכ״ש). אלא שכאן איירינן בספק קלי הבישול. ובלא״ה מחמת חומרת דין אמבטי מקום להחמיר גם בכלי שלישי. כמו״כ בדין נראה כמבשל ודאי קשה לחלק בין שני לשלישי.

ולהעיר משו״ת אדה״ז ו: שמפררים את המצה לתוך המרק כנהוג בשבת. וי״ל.

 

#4571


Add Comment

Your Email address will not be published