הסיסמה של הכינוס ל”ג בעומר השנה אצלנו הוא “והנה ה’ נצב עליו…” (תניא). האם מותר להשתמש במילים אלו על הפרסומות ברחובות העיר?

 

אם משתמשים רק במלים הללו בלבד: ״והנה ה׳ נצב עליו״ – אפשרי.

ומכל מקום, יש לברר אם אין מנהג מקובל בעירו, שלא יהא פריצת גדר ח״ו. וגם בלאו הכי אינו כדאי שמא יהיו כאלו שיעוררו שאלות. ודרושה זהירות יתירה בכגון דא, אא״כ נפרץ הדבר בשכונתו במודעות רחוב אחרות כיוצא בזה.

כיון שאין ג׳ תיבות מפסוק ברציפות. ושם השם הוא בשינוי. ואף שיש נזהרים גם בר״ת דשם ה׳ – למעשה מקובל להקל. וכנהוג שכותבים ב״ה בר״ת בכל מיני פרסומים, למרות שיתכן שמתגלגלים באשפה וכו׳.

וראה לקו״ש חלק י”ד ע׳ 279 הערה 13.

 

 

#3971