האם מותר לקנות מצוות בס”ת של הרבי מכספי מעשר? במיוחד שסתם מצוה אפשר לקבל בחינם ב770, ורק בהידור מצוה ס”ת ומנין מיוחד עולה כסף רב.

 

מותר לקנות עליות בבית הכנסת מדמי מעשר כספים, ובתנאי שכך הי’ בדעתו בעת קניית המצוה.

 

מקורות:

ראה ש”ך יו”ד סי’ רמט ס”ק ג. ובבאר הגולה שם שאינו חולק עם הרמ”א.

ועיין עוד בב”ח יו”ד סי’ שלא.

וגם לפי הט”ז שם ס”ק א ושו״ת חת”ס של”א שמגבילים הדברים עיי”ש – הרי כאן המעות הולך לצדקה.

ומועתק בזה הרשום אצלנו במק״א עד״ז:

ראה ט”ז יו”ד סרמ”ט סק”א. שו”ת שבו”י ח”ב ספ”ח.

ואף שבימינו אין הכסף הולך לעניים (ראה שו”ת כת”ס יו”ד סי’ קיב ד”ה ובאמת) – ה”ה בשאר צדקות (ראה בכור”י סתרנ”ו סקי”א). וכש”כ לדידן שאפשר להשתמש בו גם לשאר מצוות – ראה הל’ ת”ת לאדה”ז פ”א ה”ז. סברה”נ פי”ב ה”ט. לקו”ש ח”ט ע’ 346.

ואם אחר כבר הציע סכום נמוך, וברצונו להוסיף על הסכום שהציע הראשון, יש מחמירים, שאין לשלם כולו מכספי מעשר, ומותר לו  להשתמש בכספי מעשר רק עבור התוספת על הסכום הראשוני – ראה של”ה מגילה נר מצוה סוף ענין צדקה ומעשר, והב”ד בהגהות רע”א לט”ז שם. וראה שו”ת כת”ס שם. אבל בא”ר סי’ קנו סק”ב כתב דיש לדחות.

ומכל מקום, אם לא היה קונה המצוה אלא אם כן יכול לשלם כולו מכספי מעשר, אפשר לשלם כולו מדמי מעשר. וכן אם הראשון גם רצה לשלם מדמי מעשר –  ראה  שערי דעה סרמ”ט סק”ב.

 

 

#3348