Where do you put the Mezuzah on a kitchen with 2 doors that swing both ways, one to the dining room and one to the living room?

 

If the hinge is in one of the rooms, the Mezuzah should be put on the right side going into the room.

If it is in the middle of the door and not in one of the rooms, then in both doors, the Mezuza should be on the right side as entering the kitchen.

See more here:

How does one determine which side to place the Mezuza when there is no “Heker Tzir”?

 

Sources:

בפי׳ היכר ציר ב׳ אופנים שתלוי במקום שהציר נמצא או לאן הדלת נפתחת. ותלוי גם אם הציר קובע היכן הבית או שקובע לאן הפתח שייך. וכן חקרוה אם הוא סימן (כל׳ הרי״ד דלקמן), או סיבה. (ושקו״ט גם בימינו דלא קפדי לעשות הציר לפנים מהבית – ראה ראשון לציון רפט, ג. שאילת יעבץ שם. גור ארי׳ יהודה תאומים יו״ד עא. עצי לבונה רפט, ג ד״ה וראיתי. מזוזת מלכים הלכה למשה מג. שם מו). ובפירש״י מנחות לג, א ד״ה פתחא – ההוא צד שהחור בו חשוב בית. ועד״ז הוא ברא״ש שם. ובפי׳ רבינו יונתן שם, שבאותו בית שיש בו ציר חשוב בית. ועד״ז הוא לשון השו״ע רפט, ג. אבל ברמב״ם מזוזה ו, יא: פתח שבין ב׳ בתים הולכים אחר הציר של הדלת מקום שהציר נראה עמו שם קובעין את המזוזה. ושינה מלשונו לפנ״ז, דבכולהו קאי בבית וכאן מיירי בפתח. גם במרדכי הלשון: בעל הבית שציר הדלת סובבו חייב לעשות מזוזה. ואפשר דלכו״ע היינו לקבוע איזה הפתח.

ובשו״ת שאילת יעב״ץ ע, דאזלינן בתר נקישת הדלת ומנעולים ובריחים. וי״ל בפשיטות, שהצירים מבפנים מחמת הגנבים.

אבל בחיי״א טו, יח לאותו בית שהדלת נפתחת לתוכו. וכ״ה בקיצור שו״ע יא, ד.  וכבר העירו מפסקי הרי״ד מנחות שם: שכן דרך סגירת הבתים לעשות החורים לצד פנים וכשפותח הדלתות נקפלות לתוך הבית.  וראה מזה בחובת הדר ח, י. שכל טוב רפט, צב. וכעי״ז הל׳ באג״ק יד ע׳ תקלו. אבל י״ל שפירש הדברים בסגנון פשוט לקורא.

וראה בפת״ש רפט, ד בשם חומות ירושלים, כשהוקבעו הצירים מב׳ הצדדים. ולא ברירא מילתא אי קאי בב׳ דלתות ובכאו״א ההיכ״צ לצד אחר, או דקאי באותו פתח גופא, והספק מחמת שדין היכ״צ לקבוע גדר הפתח. וראה שו״ת שו״מ מהדו״ב, קסו. ובשאילת יעבץ שם נסתפק באמת כשאין הגפת הדלת ניכרת שיוצאת ונכנסת וחוזרת לכאן ולכאן.

 

 

#33222