פדיון הבן בפורים

 

לכבוד הרב שליט״א:

פדיון הבן של בני בכורי חל בפורים. ונסתפקתי, האם ניתן לעשותו ביחד עם סעודת פורים, או שצריך ליטול ידיים פעמיים?

 

מענה:

אפשר. ואין צורך לעשות עוד סעודה. ואפשר להוסיף מאכל.

וליכא משום אין מערבין רק בשמחת נישואין, ראה רמ״א תרצו, ח. וראה בד״מ שם שדחה הדעות שאין לעשות בפורים.

ומצד חבילות לגבי הסעודה – לא שנא מסעודת יו״ט שחל בשבת. ויש שפי׳ במשנ״ב שם כט דקאי על הסעודה (דאל״ה מה הקס״ד שלא למול בפורים, שי״ב חיוב כרת). אבל בכלל לא מצינו בדין אין מערבין שחשו לחבילות – ראה בשו״ת דברי מלכיאל א, סט. אג״מ או״ח א, קפט. או״ח ב, טו. וראה לענין סיום מסכת לב׳ אנשים בשו״ת ויען אברהם פלאגי או״ח נ. וראה חזו״ע פורים ע׳ קפה לגבי סיום מס׳ בסעודת פורים. ומפורש בכ״מ דלית בסעודה משום חבילות. וראה שו״ת עטרת פז זביחי ג יו״ד א שהאריך.

להוסיף מאכל – כבר״ח שחל בשבת, ראה מג״א תיט, א.

 

#33375