התגרשנו ומתחתנים שוב ברוך השם, האם עלינו לוודא שהילדים שלנו לא משתתפים בחופה?

 

מותר להם להשתתף.

 

מקורות:

מפורש בסוטה יב, א שאהרן ומרים מרקדין לפני יוכבד כשהחזירה עמרם. וראה בתים לבדים י הע׳ עג שכתב שאין ללמוד משם. אלא שאיהו לדידי׳ שחידש בטעם המנהג משום צניעות – ראה שם הע׳ ע. אבל בפשטות המנהג רק משום איבה, או שאי״ז כבוד להוריו (אם משום שנאסרה על בעלה הראשון או שכעת מתחייב בכבוד בעל אמו או אשת אביו. וכ״כ בשו״ת דבר יהושע ב, קיג) ול״ש בנדו״ז.

ובכלל, כל עיקר ד״ז תלוי במנהג, ובמילתא דלא שכיחא ל״ש מנהג. וכיון שרצון ההורים שילדיהם ישתתפו, גדול כח מצות שמחת חו״כ, וח״ו לבטל שמחתם מחמת חשש זה.

[ולהעיר מזה שבמחזיר גרושתו ליכא שמחה כ״כ, ומותר במועד, ואין אומרים שהשמחה במעונו, וכן הקלו לאבל להשתתף. ואיכא למימר דמעיקרא לא  נהגו בזה].

ושו״מ שכ״כ בוישמע משה ה ע׳ שנא בשם הגריש״א. בשו״ת דברות אליהו ח, צג.

וראה אצלנו עוד כאן:

Is it permitted for children to attend a parent’s chupah on Zoom?

 

See also:

Halacha2go.com #680: “Mazel Tov on your Remarriage!” (But where are the kids?)

 

#25891