האם כשאוכלים לחם בימות החול צריך להיות בציעה בפת עם סכין?

 

בימות החול אין צריך לבצוע בסכין.

 

מקורות: 

ראה רמ״א קע, ט ע״פ דרך ארץ רבה ז, והובא בטור שם. אבל במסכת ד״א שלפנינו דמיירי בנושך בשיניו – ראה דברי חמודות חולין ח, צד. ביהגר״א שם י. דמשק אליעזר שם. משנ״ב שם כה.

ובלא״ה, כשאינו בקערה מותר לתלוש המאכל – דברי חמודות שם. הגהות מהר״א אזולאי על הלבוש שם ה. א״ר שם יא. הגהות שמן המאור שם.

ומצינו בהדיא, שבעוגה קלה שאין שהות בשבירתה פורס בידיו אחר הברכה – ראה מהרי״ל, הובא במג״א קסז, ב. ובשלימות בכה״ח שם יא. וכ״ה בשו״ע אדה״ז שם ג. ערוה״ש ה. וראה לקט יושר ע׳ 52. ועכצ״ל דליכא בהא משום רעבתנות.

וכן מעשה רב לגמור בשבת הבציעה ביד – ארחות מנחם ע׳ מב. אבל י״ל שבשבת ליכא משום מיחזי כרעבתנות. ולהעיר מפמ״ג תעג בא״א כ לענין פרוסת מצה. וראה שו״ת אבני ישפה ב, יח.

 

 

#2459 (3)