האם נכון שללחם משנה פורסים דווקא על החלה הגדולה מחברתה (באם ישנה)?

 

י”א שבוצעים את התחתונה (שו”ע רעד, א). ויש נוהגים לבצוע את החלה העליונה שלא להעביר על המצוות. ויש נוהגים לבצוע בלילה את החלה התחתונה וביום את החלה העליונה (רמ”א שם וכן בשוע”ר עדר, ב, ומסיים שכדאי לשים התחתונה קרובה אצלו).

ומנהג חב”ד – זו אצל זו (ע״פ הקבלה – הובא בלקו״ת פ׳ עקב. וראה כה״ח רסב, ב) וביום החלה של ימין תהיה למע’ קצת. (אג”ק יח, שסא).

ולכאו’ בכלל כדאי לשים הגדולה למקום שבוצעים ממנה (כל אחד לפי מנהגו) כדי לבצוע על הגדולה (עיין שוע”ר קסח, ה). אבל מובא בשם האריז״ל שבלילה בוצעים על חלה בינונית, ביום על הגדולה ובסעודה שלישית על הקטנה. (ראה א״ר רמב, י. אבל ראה כה״ח שם כח).

 

 

#2459 (1)