כרטיסי הגרלה לתוכנית ילדים בשבת

 

שאלה:

בשעת רעוא דרעווין אנו עורכים סדר ניגונים עבור הילדים ומחלקים להם ממתיקים ופרסים. האם מותר לחלק לילדים כרטיס הגרלה רגילים, כאשר ההגרלה עצמה תתקיים במוצש”ק.

 

תשובה:

מותר. אבל יש לכתוב פתגם או הלכה על הכרטיס, ובעת ההגרלה אחרי שבת, לבחון אותם על הפתגם.

עוד עצה לחלק פקקי בקבוקים וכדומה, דבר הראוי לשימוש בשבת. (אבל לא אריזות ועטיפות ריקים שאין להם שום השתמשות בשבת).

טעמים ומקורות:

בנוגע להגרלות בשבת – ראה כאן:

Article: Drawing a Raffle on Shabbos

אמנם, כאן נעשה באופן הראוי, שההגרלה היא אחרי השבת.

וליכא משום הכנה, שהרי נעשה גם בשביל שבת, לעודד אותם בשעת מעשה, שתהא שכרו אתו ופעולתו לפניו, וממילא הן מצד הנותנים והן מצד המקבלים יש בזה צורך בשבת גופא. (וכש״כ לדעת מהרש״ג בשו״ת א, סא, שכשלא נעשה בכדי להרויח זמן אחר השבת, ואא״פ לעשות אחר השבת ליכא משום הכנה. וגם בנדו״ז איכא הפסד, והוא מעשה קל ללא טורח. וכן לד׳ החיי״א קנג, ו, להתיר בהבאה בעלמא, כשלא ניכר שהוא לצורך חול, והוא לצורך מצוה, וגם שעהד״ח שטורח לעשותו בערב. וראה גם שש״כ כח, מד. וצ״ע מש״כ להקל משום צורך מצוה, שהרי פשוט בכמה דוכתי שגם במקום מצוה אסור להכין לחול. ואולי כוונתו כעין הנ״ל).

וגם משום שטרי הדיוטות, מקום אתנו להקל, דסימנא בעלמא הוא – ראה במג״א שכג, ה להתיר לקרוא שם האיש לבדו. ובא״ר שז, לא, שלהמג״א רק שטר שכתב בו איזה ענין אסור. וראה גם תורת שבת שם ח. משנ״ב שז, נ. שש״כ כט הע׳ סד. וליכא כאן רשימה וחשבון (בכל כרטיס בפ״ע, ואינו מוצא חפציו עי״ז (ואף שעי״ז יכול להיכנס להגרלה אח״כ – הרי הקריאה כעת הוא בתיבות וכו׳ ולא במציאת חפציו). ובפרט שהוא לצורך מצוה – לדוד אמת ה, מז. משנ״ב שכג, כ (אלא שגוף ההגרלה אינה חפצי שמים. ומ״מ מצינו שהותר הזכרת נשמות מתוך הכתב, שו״ע אדה״ז שז, כד, מחמת שנודרים לצדקה, אף שהקריאה גופא אינה לצורך מצוה. וכן בקריאת ההסכמות ורחמים. וכן למדו זכות בקריאת השמש המוזמנים לסעודה ויש לחלק. וי״ל גם שזהו צורך הגוף שנצרך לו הכרטיס בכדי להשתתף כהוגן וללמוד וכו׳. (אלא שא״צ בקריאתו. ואולי לוודא שקיבל כרטיס ראוי). וראה כאן בארוכה:

Reading “mundane documents” on Shabbos

וכן ליכא משום מתנה, שכרטיס בעצמו אינה בגדר מתנה. וי״ל גם שהוא לצורך מצוה.

אמנם, אכתי איכא משום מוקצה, דומיא למעות שהם מוקצה מחמת גופם, וכן בכרטיסי הגרלה שאין כל השתמשות בהם זולת לקבל ההגרלה. וגם בלא״ה כיון שרוב מלאכתו לאיסור, ומקפידים עליהם שלא להשתמש בו דבר אחר ה״ז ממח״כ כנייר העומד לכתיבה. ואין לומר שכיון שהכרטיס מורה על כך שהשתתף כהוגן יש לו השתמשות אחרת, להראות גדולתו של התלמיד, דבתר רוב תשמישו אזלינן, ועיקרו לקנות בו או לזכות בהגרלה על ידו. וראה גם כאן:

Halacha2go.com #357: Fake Money on Shabbos

וכ״כ באור לנתיבתי ע׳ תכז בשם הגריש״א. (ושם ע׳ תכב בהערה בשם הגרש״ז שי׳ אולמן). וכ״כ בשו״ת משנת יוסף ט, ק. וכ״כ בחוט שני מזוזה בקובץ ענינים בסופו ע׳ שצט. והוסיפו שם, שגם בנכתב עליו מאמר חז״ל וכו׳ לא נפקע שם מוקצה, שהעיקר מה שמשמש ככרטיס עבור פרס. וראה באור לנתיבתי שם ע׳ תטז ואילך, דשקו״ט בזה, שמדין כתבי הקודש קיל טפי. ודן שם אם דינם ככשמל״א, ואם חלוקתם בגדר לצו״ג, אף שמטרת החלוקה עבור ההגרלה שתתקיים אחרי השבת, ובכרטיסים גופא ליכא חשיבות כלל.

אמנם, התם איירינן בתלושים מיוחדים שדומים ממש למעות, שעל ידם יקנה חפצים ופרסים אח״כ. אבל הכא בכרטיסי הגרלה, שסו״ס יעודם להעיד רק שנכנס לגורל. ואינו מקבל על ידם דבר מה, והפרסים מקבל ע״י ההגרלה ולא דרך הכרטיס. ומ״מ כיון שלא חזו למידי בשבת ה״ז מוקצה כמעות. וגם בתלושים הנ״ל, אם כל זכות הקני׳ היא רק במאכלים ומשקאות או דברים המותרים בשבת ל״ד לגמרי למעות, כל שלא נכתב בהם סכום, דחזי בשבת לדבר היתר. וכן מוכח בא״ר הנ״ל ובמשנ״ב שז שם ושכג שם. וראיתי אצל כמה מהמלקטים שהשוו בין הנידונים וסברו להקל ע״פ הנ״ל בכרטיסי הצטיינות לילדים להקנות להם זכות בהגרלה או בטיול, כל שלא נרשם סכום כסף להדיא, אף שמדינא מקום גדול לחלק כנ״ל.

ובקטנים מקום להקל יותר, לדעת הרשב״א שמותר לספות איסור מד״ס לצורך התינוק. ובשו״ע אדה״ז שמג, ו, שיש לסמוך על דבריו להקל. אמנם כאן אי״ז צורכו ממש, ובמכ״ש ממה שאסור להניקו חלב אמו אחר כ״ד חודש. ועוד שאי״ז צורך עבורו בשבת גופא.

[ולהעיר מאג״ק א ע׳ קכה (אף שהוא בענין אחר לגמרי): משום טעמים של חה״ש, מראית העין, לזות שפתים וכו׳ וכו׳ אין נראית בעינינו כלל וכלל שיטת חלוקת כרטיסי הכניסה ליום שבת קודש].

#22401


Add Comment

Your Email address will not be published