האם נכון לברך בורא פרי העץ ואח”כ שהחיינו?

 

שאלה:

בוידיאו מט׳ שבט תש״ל במעמד הסיום לקבלת פני משיח צדקנו רואים ושומעים שהרבי לוקח פרי חדש בידו ואומר שהחיינו ואוכל. ונמצא שמעשה רב לברך בורא פרי העץ תחילה ואח״כ שהחיינו. האם נכון הדבר?

 

מענה:

לא.

 

טעמים ומקורות:

פס״ד אדה״ז מפורש בסידור בסדר ברכה״נ יא, יב לברך תחילה שהחיינו.

בכדי להוכיח ממעשה רב שא״צ לעשות כן זקוקים לראיות מוכיחות.

בוידיאו לא רואים ברכת בפה״ע כלל, גם לא לפני שהחיינו.

האם ברור שלפנ״ז לא בירך כ״ק אדמו״ר בפה״ע על פרי אחר? (ולהעיר מהידוע ע״ד מנהג חסידים לברך ברכת הנהנין בלחש דוקא כשמסובים עם אחרים האוכלים, לחוש למ״ד שמצוות מדרבנן א״צ כוונה, וא״כ האחרים יוצאים בשמיעת ברכתו ללא כוונה – ראה שו״ע אדה״ז ריג, ד. תפט, יב. ואכ״מ).

ברשימה שבסה״מ מלוקט לא נזכר כלל שבירך בפה״ע. ואולי בכוונה לא בירך כלל בפה״ע ברבים – ואכל פרי בחדרו ובדעתו להמשיך לאכול  במק״א וכדומה – שלא ילמדו מהנהגתו בענין זה גופא. או להדגיש בקול הענין דשהחיינו דוקא עבור הס״ת.

ובכלל, אפשרי שהאודיו והוידיאו התחברו ולא כיוונו השעה.

גם יתכן דשאני הכא שברכת שהחיינו בעיקרו הי׳ עבור הס״ת.

כן להעיר משיחה הידועה ש״פ בחוקותי תשמ״א, ששפיץ חב״ד החליטו שא״צ בגד חדש עבור שהחיינו דברכת החמה, כיון שלא ראו כ״ק אדמו״ר לובש בגד חדש. ובשיחה הנ״ל נזקק להוציא מדעתם, ולומר שאכן לבש אלא שלא הי׳ נראה. ועד״ז י״ל כאן.

ואיך שיהי׳, בשמועסן – שהוגה מאד ע״י כ״ק אד״ש – בכמה שנים (שבט תש״ח, תשט״ו ועוד), הובא בפשטות כהוראה לרבים, שתחילה מברכים שהחיינו ואח״כ העץ.

ואגב להעיר, שברשימת השיחה נמצא, שבסיומה בירך ברכה אחרונה. וצ״ע אם הי׳ רק לעקאח או גם פירות וכו׳. וברשימה מוגה שבסה״מ מלוקט: סיימוה בסעודה חגיגית.

 

 

 

#18962