אם שכח אדם ונזכר ביום הכיפורים שלא החליף נעלים עדיין האם צריך במקום להורידם או שיכול ללכת לביתו ושם להחליף? והאם יש חילוק בין לפני צאת כוכבים לאחרי

צריך להוריד המנעלים מיד. אם אינו יכול ללכת הביתה בלי מנעלים (מכיון שיורד גשם והדומה) יכול ללכת לבוש במנעלים – ויורידם מיד שיגיע לביתו. אם אפשר יחליף של ימין בשמאל

.(בכ”ז אין חילוק בין לפני צאת הכוכבים לאח”כ (והיינו משקיעה הנראית שאז מתחיל זמן תוספת יוה”כ

 

Sources:

.’שו”ע אדה”ז סי’ תרי”ד סע’ ו’

.גם בשאר עינויים (חוץ מאכילה) יש מצוה של תוספת – שם סי’ תרי”א סע’ א