אוכל או משקה שהיה בבטן המטוס בשעת הטיסה, האם יש חשש ברוח רעה כשאנשים ישנו בתוך המטוס?

 

אין חשש.

 

מטעמי ההיתר: אינו בגדר מטה שמיועד בעיקר לישיבה; השינה בגדר שינת עראי; המטה אינה ראוי׳ לביאה; האוכל אינו על הקרקע (אהל זרוק וכו׳); המקום מלכתחילה מיועד להניח שם מאכלים. ועוד שדשו בה רבים ושומר פתאים השם. ובלא״ה, כמה פוסקים מתירים בדיעבד (והארכנו במק״א. ואכ״מ).

וראה שו״ת שלמת חיים יו״ד כג. הערות הגריש״א פסחים קיב, א. שו״ת תשוה״נ א, ח. שבט הקהתי ד, רב. צי״א י, לה. שם יז, לה. משנת יוסף יא, קמא, י. שם יג, רסג. משנ״ה יא, י. וראה הנסמן בהלכתא מאורייתא לט.

 

 

#2808