ארכיון הסכמות

 

כ”ד מנ”א תשע”א:
הסכמה לספר וכל מצותיך אמת (לר’ שאול סילם). לחץ לקרוא.

– אי עדיף למי שאין לו נעגל וואסער ללכת פחות פחות מד”א או במרוצה
– האם עיקר הטומאה עוברת בנטל ידיו פ”א ולא בסירוגין
– בנוגע להירהור במציאות הקב”ה בביה”כ
– שיעור שיתין נשמין
– נט”י ג”פ להיוצא מביה”כ

 

חמשה עשר באב תשע”א:
הסכמה לספרים שמירת התפילה – ושמירת מצוות היום (לר’ שמעון גדסי). לחץ לקרוא.

 

כ”ח מנ”א תשע”ב:
הסכמה לספר שמירת הטהרה (לר’ שמעון גדסי). לחץ לקרוא.

 

כ”ו שבט תשע”ג:
הסכמה לספר בירורי מנהגים (לר’ שבתי יונה פרידמן). לחץ לקרוא.

א. בנוגע להפסק בין נטילה ראשונה בבוקר לברכת ענט”י בנטילה הב’.
ב. השמטת דין איסור לבישת בגד שי”ב רבב משו”ע אדה”ז.
ג. בענין שאלת גשמים “בארצות אלו” לאחר ז’ חשון שא”צ לחזור.

הוספה: הערות על הוספות לספר הנ”ל:

א. בנוגע למ”ש שבדיעבד כשיש רק ה’ אנשים שלא התפללו אפשר לעשות חזרת הש”צ
ב. בנוגע לאמירת פסוקי קדושה שב”ובא לציון” בקול
ג. בעניני קריה”ת, שצ”ל י’ אנשים ששומעים

 

ח’ תמוז תשע”ה:
הסכמה לספר מחנה מיכאל – לגרמ”ש אבישיד שליט”א. לחץ לקרוא.

 

י’ מרחשון תשע”ו:
מכתב ברכה לר’ ארי נח אנקין לספרו ארבע אמות הלכות והליכות. לחץ לקרוא.