האם ניתן להשתמש בכספי מעשר עבור דמי מעמד?

 

אין להשתמש בכספי מעשר עבור מעמד.

 

טעמים ומקורות:

אג״ק מוהריי״צ י ע׳ שכד. (ולהעיר מאג״ק יד ע׳ תיח. שם ע׳ תמח. אבל שם הוא בנוגע לקופת רבינו. ושם, שאין לתת מגרעות בתרומות שע״ע. ובנוגע למי שאין ביכולתו – אפשר לתת באופן שנכלל במעשר שע״ע). וילה״ע מתדפיס מספר תולדות בערל בוימגארטען ע׳ 59. וראה הנסמן בכיו״ב כאן, בנוגע לקרן השנה וכדומה.

If one may not use Maaser for a Mitzvah which one must do regardless, how would that rule apply to a Minhag of giving to a certain cause in certain times – may one use Maaser to give Tzedakah for instance for a fast day for Pidyon Tanis, or number 33 on Lag B’omer like the Rebbe’s Hora’ah?

וע״ד ההלכה לכאו׳ יש לדון מדין תבא מארה כבאביו ואמו וכו׳. אבל, לכמה דעות במע״כ ל״ש ד״ז, ורק בצדקה, ראה הנסמן אצלנו כאן:

Can a working girl give her Maaser money to her parents to help them cover the cost for the Bar Mitzva of their son and Chasuna of their daughter, and to pay for seminary and Yeshiva for their children?

ועוד, שבנוגע לרב העיר – ובמרדכי ב״ב רמז תרנח כתב חכם המתעסק בצ״צ – כתב ברמ״א יו״ד  רנא, יג, לחלק בין שולח דרך כיס של צדקה, למשלוח כל יחיד בעצמו שהוא דרך כבוד.

כן יש לדון מדין דבר שבחובה, שכולל גם באם מחוייב מצד מנהגי המקום או דרך הנימוס, ראה שאלה 2770. וש״נ. וראה גם בלינק דלעיל בנוגע לקרן השנה. והה״נ, כעי״ז עכ״פ, בנדו״ד.

 

 

#6664