האם מותר להשתמש באתר Sefaria?

 

שאלה:

ישנם ב’ פרטים בשאלה:

א. האתר נוסד ומנוהל ע”י אנשים שאינם דתיים – (זו שאלה שנוגעת לכלל האתר, על כל חלקיו).

ב. באופן ספציפי בנוגע לחלק מהתרגומים שלהם (לאנגלית) שהם תורגמו ע”י הקונסרבטיבים (המשניות לדוגמא), האם יש לזה דין של ס”ת שכתבו מין וכיו”ב, כי לכאורה התירגום הוא מדוייק בלי שום הוספות ופירושים.

 

תשובה:

ישנם כמה פרטים:

א. ספר תורה שכתבו מין ישרף – חידושו של דין זה הוא שאפילו ס”ת ישרף, וכש”כ ספרים אחרים. מכל מקום רבים מפוסקי זמנינו סוברים שבזה”ז שהספרים נדפסים ולא נכתבים, אין לשרוף ספרים אלו מכיון שלא המין הדפיסם אלא המדפיס והמכונה.

למעשה, ספרים שיש בהם פסוקים או שמות ה’ שנדפסו ע”י אנשים לא כשרים, יגנזו אבל לא עם ספרים קדושים אחרים – ראה כאן:

Reform Books: Garbage or Shaimos?

בנוגע לאפליקצי’ הנ”ל – התרגומים הם מריבוי מו”ל, הן כשרים והן לא. בנוסף לזה שיתכן שבאלו שמקורם מידי סופרים שונים ומשונים ירבו הט”ס במאוד מאוד, הנה ישנו בעיה שניה כדלהלן:

ב. אסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון – הנ”ל הוא גם לגבי אתרים וכדו’ שמופעלים ע”י אנשים שאינם הגונים.

הגמרא בבבא מציעא (פה, ב) מספרת שר’ חייא פעל למען שלא ישתכח תורה מישראל, ובעצמו זרע וגידל פשתן ועשה מהם חוטין ורשתות לצוד צבאים ע”מ לעבד עורותם לקלף ולכתוב עליהם תורה. המהרש”א מסביר את הצורך לכל הטירחה הנ”ל במקום לקנותם מן השוק, משום שרצה שתשב”ר ילמדו דוקא ממקום טהור. והדברים ברורים.

 

מראי מקומות:

א. ראה מ”מ בלינק הנ״ל, וראה גם בשבה”ל ב, קמג אות ב.

ב. ללמוד מרב שאינו הגון – שו”ע יו”ד רמו, ח. רמב”ם הל’ תלמוד תורה ד, א. ועיין בלחם משנה שם. ובש”ך יו”ד שם, סק”ח. ערוך השלחן שם, כב. שאין לחלק בין גדול לקטן ואפי’ תלמיד שיודע לסנן הדברים ותוכו יאכל וקליפתו יזרוק בכלל. ויש שכתבו שבזה”ז כולנו כקטנים.

ללמוד מספריו של רב שאינו הגון – בשבה”ל ג, קמה כתב שאסור ולהרחיק מהם מאד ושודאי פוגם, עיי”ש שרוב דברינו בפנים לקוח משם. ועיין עוד בשו”ת באר שרים ליקוטים לט אות ג. ובשו”ת בצל החכמה ג, קיג.

 

 

#9942