האם אפשר בתשעת הימים לצבוע קירות ולכבס וילונות בעסק שעובד במשך השנה וסגור בתשעת הימים?

 

על פי שולחן ערוך, אסור לצבוע חדר מר”ח אב שזהו בכלל בנין של ציור. אבל אם זה רק שלא יתקלקל הקיר מותר.

אם שכר לנכרי קודם ר”ח בקבלנות – שהגוי מקבל תשלומין לא לפי שעות – מותר. ומ”מ אם אפשר לדחותו תבוא עליו ברכה.

ואם הצייר הוא יהודי וצריך זה לפרנסתו שאין לא מה לאכול (כגון שמותר לו לעשות מלאכה בחול המועד) אז מותר לו לצבוע כשאינו ‘בנין של שמחה’.

נכון שלא לכבס הווילונות בימים אלה אפי’ ע”י נכרי.

 

מקורות:

אסור לצבוע עפ”י שו”ע סי’ תקנא סעי’ ב ובפסקי תשובות שם.

נכרי בקבלנות – הובא במשנ”ב שם ס”ק יב דנכרי אדעתא דנפשי עביד. ושם “בזמנינו נהגו להקל בכל זה משום דהכל נחשב כעת כדי פרנסתינו”.

צייר יהודי – עפ”י כה”ח שם ס”ק כח.

לכבס הווילונות נראה שהוא בכלל האיסור של  כיבוס, וראה נט”ג פ’ כט ס”ק ד שאין לתלות וילונות חדשים בימים אלה.

 

 

#963