האם זה שאומרים ויתן לך יחד זה דווקא בסידור אחד? או שניתן לומר ביחד אך בסידורים נפרדים?

 

כנראה בסידור אחד.

 

מ”מ:

אף שעיקר הענין האמירה בשנים (ע״פ זהר בהקדמה יד, א: צבורא. ומיעוט רבים שנים. או שכ״א אומר לחבירו. וראה גם דברי יחזקאל עניני שבת. טעמי המנהגים תו. סגולת ישראל מערכה פ. אגרא דצבי לאגרא דפרקא רנט. וראה חקרי מנהגים ע׳ קלה)

– בכ״מ מפורש להדיא ״בסידור אחד״ – ראה המלך במסיבו ב ע׳ לט: פעם בפטרבורג עמדתי מן הצד, וכ”ק מו”ח אדמו”ר קראני בשמי שאגש לומר עמו ”ויתן לך” מתוך סידור אחד. ובשיחת שבת תשובה תשל״ט: הנה בהנוגע לאמירת ”ויתן לך” רואים דבר פלא בהנהגת רבותינו נשיאנו, שהיו משתדלים לומר ”ויתן לך” עם עוד אחד (איני יודע הטעם בזה אם זה כדי שיוכלו לומר ”ויתן לך” – לשני, וכן לשמוע מהשני ”ויתן לך”, או טעם אחר) עד שראו כמה פעמים (ומסתמא ראו אחרים ג”כ) שאפילו בזמנים שזמנו של כ”ק מו”ח אדמו”ר היה מחושב ביותר, היה נשאר אחרי ההבדלה, והיה מביט בסידור ביחד עם עוד אחד או עם כמה, והיה אומר ”ויתן לך” מתחלתו עד גמירא”, עכלה”ק של הרבי.

 

 

#8043