מישהו הביא לי מעבר לים יין לא מבושל עבור פסח. ביקשתי שיחתימו את זה עם דבק וכו’, אך שכחו. זה בקבוקי מים מפלסטיק שמלא עם יין, ככה שאין אפילו חותם אחד של הפקק. זה סגור בתוך שקית ניילון שחור שקשור מאוד חזק. נשלח במזוודה מתחת למטוס. מה הדין?

 

בדיעבד יש להתיר.

 

מקורות:

לדידן, בדיעבד מותר בחותם אחד. ראה רמ״א יו״ד קל, ב. וראה כה״ח קיח, ה. וקשר אחד חשיב כחותם. ובפרט כשיש גם טביעת עין.

ואף שצ״ל קשר משונה – כל שקשור חזק וקשה להתירו ה״ז כקשר משונה – ראה שו״ת הצ״צ או״ח נה, ד. ושם: בקשירת השקים של קמחא דפסחא שישראל קדושים הם ובודאי היה הקשר קשור על השק היטב ונכפל הקשר הרבה יותר משתי פעמים וכה”ג י”ל דחשוב קשר משונה והוי חותם אחד.

ויש לצרף להקל במקום מעבר לרבים. וגם ועיקר, דאומן לא מרעא אומנותי׳, ראה פחד יצחק מערכת ב עא, א. הובא בשו״ת לב חיים ב, מט. וכ״כ בחקרי לב יו״ד רב בסופו. וראה מהרש״ג ב, רסז. תשובה מאהבה א, ס. ואף גם למש״כ ב מג״א כ, א ואדה״ז שם ב דל״א הכי בבשר וכו׳ שלדידן מיקרי זיוף, וראה נוב״י תנינא או״ח עב – ראה שו״ת בית שלמה יו״ד קפז, דנדו״ד שאני דכו״ע מקפידים. ובשו״ת אבני צדק יו״ד נ, דהכא שאני שה״ז גניבה. וראה הנסמן בשו״ת בית שלמה מהדו״ח. וראה כה״ח יו״ד קיח, נה-נו. מנחת אשר ב, נא.

ובכה״ח קיח, נו: כל שכן באניות קיטור וספינות של אש ההולכות במהירות מעיר לעיר. שלא נחשדו בעלי האניות לזייף ולהחליף. ועוד דמצויים שם רבים ומתיראים מפני הרואים ולכן אם יהיה משקל ומנין מכוון יש להקל. שו”ת לב חיים ח”ב (סי’ צט). וכ”כ בשו”ת ויען אברהם (חיו”ד סי’ ז). וע”ע בשו”ת בגדי יו”ט (סי’ ה).

גם יש לצרף כאן דלא נהנה בחליפין, ובפרט כשטירחא עבורו להחליף, ראה שו״ע אדה״ז או״ח כ, ג. תקטו, כד. ולהעיר משו״ת הצ״צ או״ח נה. להחמיר בה. וראה אשרי האיש יו״ד א ע׳ סו. ואכ״מ.

ואף שביין החשש משום נגיעה ול״מ מה שאינו נהנה בחליפין, האידנא שאינן עוע״ז, יש מקום להקל בדיעבד.

 

 

#7269