מה דעת כת”ר בקשר לאות ל באלקינו. האפשר לצרף גוף האות ל ואז האות ו הוא בגודל מספיק?

 

 

מענה:

בנוגע אורך הצואר שבאות ל׳ – דיברנו מזה בעבר, שהרבה מכשירים בדיעבד – ראה קסה״ס ה לשכת הסופר יז. גדולי הקדש יב, יג ואילך. שו״ת דברי חיים ב, יו״ד קלא. בית שלמה ב יו״ד קכ. ועוד. וכאן יש לסמוך על האומרים שעובי מצטרף כיון שהצואר בסופו – אמרי שפר ה הע׳ ד. קול יעקב ועוד. ו

ובלא״ה דעת אדה״ז משמע שהוא רק לכתחילה.

 

 

#7047