אותיות יוצאות מהשורה בתפילין

 

ב״ה

כבוד הרה״ג הרה״ח וכו׳ וכו׳ מרא דאתרא חבר בד״צ דקראון הייטס הרב יוסף ישעי׳ שליט״א

שלום וברכה מרובה.

אחדשה״ט. הפרשיות האלו שייכים לבחור שנמצא בבית רפואה ויהיה שם עוד שבוע. בתקווה לרפו״ש. ואביו שיחי׳ נפשו בשאלתו: אמנם עפ״י הלכה הם כשרים.

אבל רוצה לדעת:

א) האם אות אחד שיוצא מהשורה (ולא פעם אחת!) מוריד מההידור?

ב) באם כן, האם יוכל לבקש מהסופר שיכתוב לו פרשיות חדשות?

ת״ח ת״ח למפרע
בכבוד גדול

 

מענה:

א. מצוה מן המובחר מצד הכתיבה שלא יצא אפילו אות אחת. אבל הפרשיות מהודרות.

ב. כפשוט, שאין הסופר מחוייב לכתוב לו פרשיות חדשות.

 

מקורות:

כשלא יוצא ה״ז מוסיף בזה א-לי ואנוהו, כמ”ש בב”י בריש סי’ ל”ב ובאדה”ז בסעי’ מ”ח (וכ”ה בלבוש). אבל גם בלי זה נחשב לכתחילה וכו’, וכמו שממשיך אדה”ז שם ובשו”ע יו״ד סי’ רע”ג שאפי’ הדין ששתים בחוץ ושלש בפנים הוא רק למצוה מן המובחר.

 

 

#6710