האם מותר לעשות ‘נפילת אפיים’ מול ספר תורה (כשהוא מחוץ לארון קודש או כשהוא פתוח לקריאה וכיו”ב)?

 

מותר לעשות נפילת אפים, כל עוד ואינו יושב בשעה שהס”ת יוצא או נכנס לארון אלא כשהוא מונח על הבימה, כי אין חיוב מעיקר הדין לעמוד בשעת קריאת התורה או בין גברא לגברא.

בשעת הקריאה עצמה, אסור לספר או להגיד דברי תורה.

 

טעמים ומקורות:

עיין או”ח סימן קמ”ו סעיף ד, פר”ח שם, גר”א, משנ”ב ס”ק י”ט. וראה הגהות אדמו״ר מוהרש״ב לסידור תורה אור, נדפסו בשו״ת תורת שלום ד, קריאת התורה, ע׳ טו. (והובא באג״ק כד כ״ק אד״ש ע׳ קכ) ולפמש״כ שם, ה״ה שיש להקל לענין נפ״א דמצותה בישיבה דוקא. ולהעיר מתורת מנחם רשימת היומן ע׳ קפד.

ואיסור הדיבור בשעת הקריאה – עיין שם ס”ב ובמשנ״ב בה”ל ד”ה כשהוא פתוח. ובין גברא לגברא – עיין שם ס”ד משנ”ב סק”ו בשם הב”ח שיש להקל, ובפרט בינו לבין עצמו. וכן הוא במתפלל שאין חשש שמה ימשך. וראה שו״ת תורת שלום ס״ז בארוכה.

 

 

#6262