מישהו מכר לי משהו בהרבה יותר יקר ממה שזה שווה…

 

שאלה:

מישהו פירסם שהוא מוכר סט ספרים שנמכר בAmazon ב140 דולר במחיר של 80 דולר. קפצתי על המציאה, ולאחר זמן גילתי שבחניות השכונה סט כזה חדש עולה רק 55 דולר, כמובן שאילו ידעתי לא הייתי קונה ממנו את הסט. מה ההלכה בכזה מקרה? האם אוכל לדרוש ממנו להחזיר לי את ההבדל במחיר?

 

מענה:

דבר ראשון יש לבדוק אונליין מה המחיר הגבוה ביותר וכן בחנויות שבמקום המכירה, ולא רק בשכונה, ולפי זה – להוסיף על זה שישית מהסכום ששילם (דהיינו 13.3 דולר במקרה הזה), ואם המחיר עולה מעל סכום הגבוה שבשוק ביותר משישית – יכול לבטל המקח, ואם זה בדיוק שישית – המוכר צריך להחזיר הכסף, ואם זה פחות – המכר קיים.

(אמנם, ישנם הרבה פוסקים שאומרים שבזמנינו מאוד קשה למדוד מה השווי של חפץ, ולכן לדעתם לא שייכים דיני אונאה ברוב המקרים, ולכן אם המוכר יטעון שקים לי כשיטתם וכו׳, יפרשו שיחתם לפני הגדולים שבעירם).

 

טעמים ומקורות:

שאלה זו כרוכה ברבה פרטים המבוארים בחו”מ סימן רכ”ז, ושו״ע אדה״ז חו״מ סי ד בדיני אונאה, אבל באופן כללי אלה הם הכללים:

1) ישנו איסור מן התורה למכור חפץ ביוקר ממחירו המקובל בשוק אפילו בפרוטה – עיין אדה״ז שם ס״א.

2) אם המוכר מכרו בשישית יותר מדמיו המקובל בשוק, הוא צריך להחזיר את ההפרש. אם מכרו ביותר משתות המכר בטל. בפחות משתות המכר קיים.

3) אכ״מ להאריך איך מחשבים ששית, אבל באופן כללי ופרקטי: באונאה פחותה מ14% אחוז ממחיר המקובל בשוק אין אונאה, מ14% ועד 20% תלוי בפרטי הדין וצורת חישוב האונאה (מהמעות או מהמקח, ומתי לפי צד אחד כן ולפי צד שני לא ואכ”מ). מכאן והלאה זה בטוח אונאה ואפשר לבטל המקח (עיין שם סעיפים א-ג. רמ”א ס״ד. סמ״ע סק״ג).

4) המחיר המקובל בשוק יכול להיות נע ונד בין מחיר למחיר, לדוגמא בין 60 דולר ל90 דולר, נחלקו האחרונים איך להגדיר האונאה, י”א לפי המחיר הממוצע (פתחי חושן פ”י הערה א), י”א לפי רוב הסוחרים, ויכול להיות יותר ממוצע המחיר (הלכות המשפט הקדמה פ”ג), וי”א שהולכים לפי המחיר הגבוה ביותר, וכנלע”ד. ובכל אופן, כך יכול לטעון המוכר, קים לי וכו׳. [י”א שאם נחשב שישית עולה מעל מחיר הגבוה שבשוק אפילו בפרוטה נחשב כבר לאונאה, אבל צע”ק מה הסברא בזה].

5) המחיר נקבע לפי המקום של המכירה והזמן (עיין ב”י סעיף יב-יג. ולשון אדה״ז סעיף א).

ולכן במציאות ימינו, יהיה גם תלוי אם יש אפשרות להשיג דרך האינטרנט או אצל סוחרים אחרים במקום המכירה במחיר מסוים והמחיר הגבוה מכולם יהיה הקובע להערכת ההונאה (כנ”ל לענ”ד).  וזה שבcrown heights המחיר מוזל ביותר –  אינו ראיה על ההונאה.

6) אם היה זמן לקונה להראות לתגר או למומחה אינו יכול לתבוע את ההונאה רק אם היה אנוס. (וכן הוא ברוב המקרים שלא גילה עד עכשיו, וכן נראה מסגנון שאילתו) (עיין סי׳ רכ”ז ס״ז).

 

 

#554