« go back

האם אוכל להיות חזן אצל שליח בר”ה ויו”כ, באם הששה מתפללים הם מקורבים המתפללים באנגלית? האם זה בסדר מצד תפילה בציבור עם קדיש ברכו וכו’? ואיך בכלל להתייחס לענין הזה אם ישנם כאלו שיודעים לקרוא אבל למעשה קוראים חצי לשון הקודש וחצי באנגלית?

 

תפילה בלע”ז נחשבת תפילה לכל דבר.

זה שמתפללים חצי בלה”ק וחצי בלועזית אינו גורע.

 

מקורות:

עיין סי’ קא ס”ה נתבה”ש ח”ב פ”ג הע’ 3.

 

 

#5479


Add Comment

Your Email address will not be published