יש הנחה גדולה על בגדים עכשיו, האם מותר לקנות בגדים חדשים אם אני לא לובש אותם עד אחרי ט באב?

 

אם הבגד במבצע אפשר לקנות עד ר”ח מנ”א, אבל אין ללבשו עד אחרי ת”ב.

 

טעמים ומקורות:

עיין שו”ע או”ח ס’ תקנ”א ס”ו -ז שלרמ”א האיסור בקניית בגדים חדשים הוא מר”ח, וכן במ”א סקכ”א , דלא כא”ר סקי”ז הובא בשעה”צ סקמ”ח שמחמיר בזה. וכן הסכים לדינא במ”ב סקמ”ה שאין איסור מעיקר הדין עד ר”ח. אבל עיין ערוה”ש סקי”ח שכתב “אמנם מונעים עצמינו מללבוש בגד חדש חשוב” אבל שם מיירי לענין לבישה ועוד שהוא בגד חשוב.

ולשיטת המ”א והמ”ב שמותר לברך שהחיינו בשבת מותר גם ללובשו בשבת. ועיין במ”ב הנ”ל שבגדים שאינם חשובים שאין חיוב מעיקר הדין לברך שהחיינו מותר עד ר”ח – עיין סימן רכ”ג ההגדרה בזה – ואפילו בבגד חשוב עיין כה”ח סקפ”ח שהסכים שמותר לקנותו אחרי י”ז בתמוז עד ר”ח למנהגינו שאין מברכים שהחיינו בשעת קנייה [אלא בשעת לבישה וכש”כ למנהג האשכנזים שאין מברכים כלל שהחיינו על בגד חדש אפילו הוא חשוב] ועיין עוד נט”ג פרק י”ז ס’ ד-ח מה שציין שם.

ולכן ההכרעה המקובלת היא להקל לקנות בשעת הצורך כגון בתקופת מבצעים וכד’, ואפילו בגד חשוב וכש”כ בגדים שאינם חשובים כחולצות ומכנסיים פשוטות וכד’ עד ר”ח מנ”א. אבל לא ללבשו אפילו בשבת למנהגינו שאין מברכים שהחיינו בשבת – עיין היום יום כ”א תמוז.

 

 

#4825