אני שליח בישיבה, באחד מהפעמים שנסענו למבצעים ירדתי מהכביש המהיר, והיה שם מצלמה שתפסה אותי נוסע מעל המהירות המורשה וקיבלנו קנס, אותו דבר היה עם הגוי של הישיבה ולא חייבו אותו לשלם את הקנס, האם הם יכולים לחייב אותי?

להבהיר את השאלה:

האם יש מקום (ע”פ דין) לומר שמכיוון שכשנהגתי בשביל הישיבה ולא לעצמי, שהישיבה תשלם את הקנס. או שאני חייב לשלם?

אף פעם לא היה כלל ברור שכשמישהו מקבל קנס בנהיגה מי צריך לשלם הנהג או הישיבה, אצלי היה מונח בפשטות שהנהג משלם, עד שיום אחד הגוי נהג וקיבל קנס על נסיעה מעבר למהירות המותרת, והישיבה שילמה ולא ביקשו ממנו כסף.

השאלה שלי היא, האם ע”פ דין אני חייב לשלם את הקנס, או שאני יכול לטעון שאף פעם לא היה כלל ברור ובמיוחד שכשדבר כזה היה עם הגוי לא חייבו אותו לשלם.

 

תשובה:

אתה חייב לשלם.

 

מקורות:

בשולחן ערוך סימן קפב מבואר שהכלל בשליחות הוא ש”לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי”.

ולכן נכון שנהגת בשליחות של הישיבה, אבל השליחות הוא רק לנהוג כדבעי ולא לקבל קנסות על מהירות, ולכן הקנס חל עליך.

ואין קשר למה שהיה עם הגוי, דיתכן שלגביו יש לישיבה חשבונות מסויימים, כגון שהוא לא חוקי, או שגם כך משלמים לו מעט מאוד, ולכן סופגים עבורו את הקנסות, אך אין לזה כל קשר אליך.

 

 

#4588