האם נכון שנשים גם למנהג חב”ד יכולות ללבוש שעון יד בשבת?

 

הענין אינו קשור למנהג חב״ד בצורה ספציפית. אכן, אדמו״ר הזקן פוסק שאין למחות בנשים שלנו היוצאות בכל מיני תכשיטים. וכל זה לענין להזהיר למחות בנשים. אבל כל אדם יש לו להחמיר על עצמו.

 

מקורות:

ראה שו״ע אדה״ז שג, כג. משנ”ב שם סד, ובבה”ל ד”ה כי. הנסמן בביאורים ומוספים במשנ״ב הוצאת דרשו, הערות 34 ו־41.

 

 

#4468