זיווג בליל שני של שבועות: האם אפשר או שנכלל בהימים שנוהגים חומרא בהם עפ״י קבלה?

 

תשובה:

אפשרי. אבל יש שנהגו להחמיר.

 

מקורות:

בשכנה״ג רמ בהגה״ט: וכש״כ לילי שבועות עצמן. ומוכח שהוא בשני הימים. וכ״מ באור צדיקים לח, יא. (וצ״ע בכוונתו – ראה שם כז, יא. לב, ז). וכ״ה בשולחן הטהור רמא, ב. וכ״כ בבא״ח ש״ב וירא כג. וראה גם כה״ח רמ, ה. אבל ראה בברכ״י תצד, ט בשם הרי״ש לינגו והרמ״ז להתיר אף לפי דרך האמת. והו״ד בשע״ת תצד, ז. וכן במל״ח פלאגי ח, כד. וצ״ע בל׳ מג״א רמ, ג. וראה גם בל׳ אדה״ז תצד, ג. וראה טהרת ישראל רמ, יא. שו״ת אז״נ ג, נד.

 

 

#4361