האם מותר לחתן שמתחתן באור לל”ג בעומר להסתפר יום או יומיים לפני כן?

 

אם השיער מגודל אפילו קצת יכול להסתפר ביום החופה.

 

טעמים ומקורות:

ע״פ דין ודאי מותר שלא יכנס לחופה כדהוא מנוול. שיו״ט שלו הוא, וכדין רגל. וכ״כ הפוסקים לגבי מילה גם ביום שלפניו סמוך לערב, ראה הגהות מנהגים טרפירנא עא. הובא בד״מ תצג, ג. אבל ראה בשכנה״ג בהגב״י ח, שהתיר רק ביום המילה ממש. וכבר השיגו בא״ר י. וראה גם בפר״ח תצג. פרי האדמה ב, קסב, ב. מאמ״ר תצג, ז. וראה בכה״ח סופר לה מה שהביא מפחד יצחק ערך מוהל לה, ד שהותר רק לפי שאין פנאי. בשו״ת יחו״ד ג, לב, ביאר כן בדעת השכנה״ג ליישב הקושיא ממש״כ בהגהות מנהגים שלא הותר רק כשאין פנאי. ווא״כ ה״ה הכא. וכבר כתב בפר״ח שם שהלכה כדברי המיקל מכולם. ואף שיש שכתבו הטעם כיון שיש סעודה בערב שלפני המילה, ה״ה כשאין סעודה ואין פנאי לגלח ביום. ובמנהג שומעין להקל. ויתירה מזו כתב בדע״ת בשם הגהות דגו״מ להתיר לחתן בשבת שלפניו. ושו״ר כן למעשה בס׳ אפריון לשלמה ב, יב בשם הגריש״א. (ושם שבימינו ליכא שמחה יתירה בשבת עלי׳ לתורה).

אלא שיש מפקפקים ע״פ קבלה. ומ״מ, בנדו״ז שמנוול הוא לית דין צריך בושש שאפשר להתיר בשופי. ובלא״ה י״א שאין המנהג להחמיר לגבי בעלי ברית.

 

 

#4132