האם רוק נחשב כטיבולו במשקין

 

שאלה: אם נוגס בגזר ונשאר רוק על על החתיכה והוא טופח ע”מ להטפיח האם חייב בנט”י

מענה: לא.

 

מקורות:

לא אישתמיט בשום מקום לחייב בזה. וי״ל בפשיטות שלא תיקנו בכה״ג, אף שרוק דינו כמשקה. ואולי דלא שכיחא שיהא רביעית רוק, וכל כי האי לא תיקנו. ואולי שאינו מצוי לטבל ברוק. או כלך לאידך גיסא, של״ש לתקן שא״כ יצטרך בכל פעם שאוכל ליטול ידיו. ועוד שאינו דרך טיבול, וכל שאין דרך לעשות כך ולטבל לא גזרו בה. גם שמה שחייב ליטול בנוגע בראש המאכל לפי שמצוי שיגע גם במקום המשקה, או שיטבל כולו, משא״כ בזה.

ולאדה״ז קנח, ג, התקנה היא מחמת המשקה ולא מחמת האוכל הטבול במשקה (ראה קובץ מבית לוי יב ע׳ פב). ובכה״ג שאין רצונו בהמשקה א״צ נטילה. ואף שמשקה מכשיר גם שלא לרצון, ברוק אינו כן, ראה טבו״י ג, ו. חזו״א טו״א י, ב. וראה קונטרס בעניני נט״י כולל אור יצחק יהוד (קופשיץ), קנח, ה.

וזולת זאת, לכמה דעות רוק אינו בכלל משקה לענין זה – ראה דע״ת קנח (ע׳ לד) בשם דע״ק. אבל ראה עצי אלמוגים קנח, א,ב. ונחלקו בזה בכ״מ. וצע״ק ממשנה מכשירין ו, ה, ורמב״ם טו״א י, א שמים היוצאים מן הפה בכלל משקה. וראה גם כלים ח, י ורמב״ם שם טו, ז. אבל בר״ש מכשירין ז, ו שרוק מכשיר רק מדרבנן. וי״ל שמשו״ה לא תיקנו נטילה. וברא״ש פסחים ב, כב הביא מרוקח שרוק אינו מכשיר. והקשה עליו. וראה מש״כ ליישב בשבילי דוד  תסב למג״א ו, אות ב. ועוד שרק בהיפך הרוק בפיו מכשיר, ראה רמב״ם שם. ומוכרח הוא דאלת״ה למה לא גזרו על כל האוכל איזה אוכל שיהי׳ כיון שנוגע בפיו. ויש לחלק שרק כשיצא מהפה חשיב כמשקה. וכ״כ בשו״ת אבני ישפה א, כז, ט. וראה בארוכה כמה אופנים במחזה אליהו עניני נט״י חיון ג, קט.

 

 

#33713