לשונות תרגום בימות המשיח

 

שאלה: האם אחרי ביאת משיח, כאשר אהפוך אל עמים שפה ברורה, ישארו חלקי התרגום שבתורה – כמו אמירת שנים מקרא ואחד תרגום, ותרגום הקריאה במקומות שנהגו?

כמו כן, מה יהיה מעמדם של חלקי התורה שנכתבו בלשונות זרים כמו חלקים מדניאל, הזוהר הקדוש והתלמודים, וספרי חסידות באידיש?

 

מענה: להמבואר בשל״ה תט, ב, והובא באוה״ת ואחתנן ע׳שכז, ונעתק בשלימות בלקו״ש כא ע׳ 447 הע׳ 8, ונתבאר בארוכה בסה״ש תש״נ א ע׳ 189, שתיבות אלו מלכתחילה שייכות ללה״ק – מסתבר שכן יהי׳ גם לעתיד. ובפרט שלא יתבטל חלק מהתורה. ולשון ארמי ניתן מסיני – ראה רמ״א אה״ע רסי׳ קכו. ובשו״ע אדה״ז רפה, ב. וראה מ״מ וציונים לשם. הנסמן בלקו״ש לו ע׳ 40 הע׳ 25. וראה שם הע׳ 27 בנוגע דניאל ועזרא. וראה סה״ש תשמ״ט ב ע׳ 753.

ולאידך, בכ״מ שנביאים וכתובים יבטלו. כן שקו״ט בספרים בכלל שהותר כתיבתן משום עת לעשות.

שקו״ט בנוגע שאר הלשונות לעת״ל – ראה מאמרי אדה״ז עה״ת א ע׳ עט. אוה״ת ח״ז משפטים ב׳תשלט. סה״ש תש״נ א ע׳ 190. תשנ״ב ב ע׳ 368. וראה שיחת ש״פ שמיני תשכ״ח.

 

 

#28509