What Bracha is pickle juice?

 

שהכל.

 

דלא מבעיא לפי סברא ראשונה (ראה סדבה”נ פ”ז הי”ב) דאף אם היה נותן טעם בתוך המים אינו מקבל ברכת המלפפונים כיון שאין שורים אותם על דעת לאכול מימיהם עמהם, אלא אפילו לפי סברא שניה שסובר דמי שריתם כמותם כיון שעיקר שריית המים הוא בשביל הפירות (ואשר לכן לכתחילה יצא ידי כולם ויברך שהכל. אלא שאם כבר ברך האדמה על הפרי לא יברך שהכל על המים. וראה שם הכ”א דהוא הדין אם יש להמשקה טעם של עצמו ג”כ) – מ”מ נראה דבחמוצים, גם בחמוצים במלח אינו כן כיון שאין נרגש כלל הטעם של המלפפונים (כמו שנרגש טעמם בהמים/מיץ של סלט מלפפונים) כ”א הטעם הוא מהמלח ושאר החומרים ולכן מברכים עליו תמיד שהכל. וראה גם במשנ״ב רב בשעה״צ ס, שתלוי בטבע. בר הנכבש,שכמה דברים אין נותנים טעם גמור במים במעל״ע.

(ואת”ל שאינו כן, היינו צריכים לומר כן גם כשנשרו בחומץ (כבתחילת הסעיף שם), אע”כ צ”ל דאין במי שרייתו טעם המלפפונים).

וראה שו״ת שלמת חיים קפה.

 

 

#26276