הדלקת נרות בגן ילדים

 

שאלה:

גננת בגן ילדים שאינם שומרים תורה ומצוות לע״ע שואלת האם מותר לעשות בגן מסיבת חנוכה והדלקת נרות עם ברכה – שלא בזמן ההדלקה –  כדי לחנך את הילדים. והטעם, לא מצד פירסומא ניסא אלא משום חינוך על הברכה, כמבואר בשו״ע או״ח סימן רטו, ג, ובנושאי כלים, שמותר לברך אפילו בשם ומלכות כדי ללמד קטן את נוסח הברכה.

 

תשובה: לא.

 

לחנך בפסול יש משום למדו לשונם דבר שקר, ראה בכור״י תרנז.

ובנוגע היתר ברכה לבטלה להתלמד – ל״ש בבקי כבר ויודע. ונתחבטו בכ״מ בחינוך בפסול משום ספי׳ אף שהוא להתלמד. והדברים עתיקים. גם י״א שהוא רק בשעת הלימוד (ולא בשעת המצוה. ואף שבנדו״ז אינה שעת המצוה – הרי הכוונה שלא לחנך בשעת מעשה המצוה אף שאין כאן קיום מצוה). או בסגנון אחר, דאיכא חשש דאתי למיסרך. וראה אצלנו כאן:

Brachos For Children

ויצויין, שבשו״ת רבבות אפרים ה, תלח, כתב לאיסור מטעמים דומים למה שכתבנו.

ולהעיר משיחת מוצאי זאת חנוכה תשל״ד שלא להדליק בברכה בכינוסי הילדים ביום.

ודרך אגב: יש להעיר לאידך גיסא מהמצו״ב. והוא עוד טעם לשבח בהדלקה בברכה במסיבות הציבוריות, ויש בזה משום מענה לאלו שלתואנה הם מבקשים (אף שבלא״ה א״ש כמבואר בכ״מ. ולדידן, אדרבה אי משום הא לא איריא, כנ״ל. אבל ראה אצלנו בקובץ מבית חיינו חו׳ ז בהערה 1, שהבאנו סמוכות לסברא הנזכרת להתיר להדליק בכה״ג).

 

 

#25186