Krias Hatorah: Following Along or Paying Attention?

 

Question:

Is the definition of listening to kriah following along in the words or actually paying attention to their meaning?

 

Answer:

Strictly speaking one need only follow along the words, though there is a preference to try to understand too.

 

Sources:

פשוט שבתושב״כ יוצא גם באינו מבין. ומה״ט ע״ה מברך על תושב״כ. ולא נתפרש שחובה להבין הקריאה. ובמציאות הרבה מהציבור אינם מבינים. ומזה שגם בזמנם יש פסוקים שנקראים ולא מיתרגמים מוכח שאינו לעיכובא. וכן מפורש בירושלמי מגילה ד, א שאינו מעכב, והובא לדינא בטור או״ח קמה. (וראה בתוספתא מגילה ב, ב בין שהעמיד לה מתורגמן בין שלא העמיד תורגמן – כ״ה הגי׳ בס׳ העיטור סוף הל׳ מגילה. אבל התם קאי לענין מגילה. וראה פי׳ תולדות יצחק לרי״א סג״ל מלעמגא – נפטר בשנת תקס״א – לתוספתא שם במה שלא הוכיחו בירושלמי מתוספתא. וכבר העיר המהדיר לשם, שבתוספתא קאי במגילה דוקא). ובטור או״ח קמה, שעכשיו שאין מבינים לשון תרגום אין לנו תועלת בתרגום, ואין לומר נלמוד מהם לפרש לעם בלשון שיבינו דתרגום שאני שנתקן ברוה״ק.

וכ״מ בכד הקמח ערך תורה שמה שיוצא כשאינו מבין קאי גם בקריה״ת. וכן הי׳ בהקהל שהיו שם לועזות שאינן מכירים, וכן בסיני שיצאו מדין שוכ״ע כבתוס׳ ברכות כ, ב. והגרים לא הבינו לה״ק. וכ״כ בשו״ת חלקת יואב מהדו״ת א. וכ״ה בפשטות להדעות שקריה״ת נתקנה משום ת״ת – ראה מג״א רפב, ו. ועוד. וראה להלן. ובלקו״ש לג ע׳ 20 הע׳ 37 העיר מדיוק ל׳ אדה״ז רפד, יא, דמשמע שצריך להבין ההפטרה ונשאר בצ״ע. (ולהעיר מכעי״ז בשבה״ל לט לגבי קריה״ת. אבל שם אפשר לדחוק אפ״ל דפי׳ להבין – לשמוע, ראה לקו״ש שם). וראיתי בס׳ העו״צ להל׳ ת״ת אשכנזי ב, יב 17/ג שר״ל שביוצא שבשוכ״ע חייב להבין. ונדחק לפרש כן בל׳ אדה״ז שם. אלא שלא הביא ראי׳ לדבריו.

וי״ל יתירה מזו, שבקריה״ת אין המצוה בדיבור כבת״ת ויצא מצד שוכ״ע, אלא שמעיקרא המצוה רק בשמיעה לחוד. וראה ציונים לתורה כלל ט. ועוד. וראה העו״צ שם 25/ד ע״פ קו״א קסג, ה במוסגר.

אלא שעדיף להבין, שהרי מה״ט תירגמו הפסוקים כל׳ הרמב״ם תפלה יב, י: כדי שיבינו ענין הדברים. וכ״כ רבינו מנוח לשם שעכשיו שאין מבינים תרגום צריך לפרש הקריאה בכל לשון שיבינו. אלא דלא קייל״ן הכי כנ״ל. והרי צ״ל באימה ויראה כבעת נתינת התורה – ראה בזח״ב רו, א, הובא בב״י קמא. ובודאי משים לבו להבין ולדעת כמו במ״ת. וראה מט״מ רנ, בשם צרור המור, והובא במודעה רבה דכ״ק אדמו״ר מוהרש״ב נ״ע שיש לכוון לראות אם קיימו הדברים או ביטלום ח״ו. וראה צוואת ר״מ מווילנא נדפס בס׳ אשר יצוה א ע׳ רב, שנקט שצריך להבין פי׳ המלות. ולהעיר מהסברא שתקנת מרע״ה היא גוף הקריאה, ותקנת עזרא – לימוד התורה ממש, בעיון ובהבנה – ראה שיעורים לזכר אבא מרי א ע׳ קפד. אלא שגם מצד מצות ת״ת מקיים ללא הבנה בתושב״כ.

 

 

#24503